Договор за банков влог

Договор за банков влог – притежава особеностите на влога по ЗЗД. Предмет на влога са пари, ценни книжа или други движими вещи. Договорът за банков влог е възмезден. Когато предмет на влога са ценни книжа или други движими вещи, влогодателяг дължи възнаграждение. Ако предмет на влога са пари, е на лице неправилен влог и собствеността на парите преминава върху банката. Лихви се дължат от банката на влогодателя. Неправилният влог е от икономическа гледна точка вид заем. При паричния влог банката дължи същата парична единица, в която е направен влога (според проекта).
Диспозитивно правило : когато един паричен влог е направен под определен срок, той може да бъде изтеглен. При предсрочно изтеглен срочен банков влог, банката изплаща лихва като при безсрочен банков влог. Санкцията за влогодателя е в разликата между двата лихвени процента. Банката и клиентът й – влоготодател могат да уговорят и нещо друго. Може да се уговори какво се изплаща.
Доказателствено и легитимиращо действие : банката е задължена да издаде документ за създаване на влога и за всяка извършена операция. Банката си води и партида за всеки влог, за да бъде по-добре осигурена. Предимство има документа у вложителя. При разминаване на данните по документа на вложителя и този на банката са приема, до доказване на противното, че е вярно съдържанието на документа у вложителя. Тежестта на документа пада върху банката.
Легитимиращо действие – документ относно кой има право да разполага с влога. Лицето се легитимира с този документ, а за разпореждане с лога е необходим и личен паспорт (доказателство за самоличност). При загубване на доказателството лицето трябва незабавно да уведоми банката.
Изпълнение на привиден кредитор : Ако кредиторът е платил на лице, което изглежда овластено на основата на недвусмислени обстоятелства добросъвестно, се счита, че длъжникът е платил редовно. Ако не е изпълнено някое от условията, плащането не е редовно (съгласно ЗЗД). Същото важи и за банковия влог.
Въпрос : Какво означава лицето да изглежда недвусмислено овластено ?
1. Да е налице документ за влога.
2. Да е предоставен личен паспорт (документ за самоличност).
3. Лицето на снимката да отговаря с това, което изисква изплащането на влога.
Проверяването на исинността на документа за самоличност не е задължение на банката у нас.
Кредитна клауза – клауза “овърдрафт”. Банката нормално е задължена да плаща само с наличните по сметката пари. С клаузата “овърдрафт” тя се задължава да плаща и над наличните суми по сметката в определен размер. Това е извършване на кредит, за който се дължи лихва от притежателя на сметката.