Договаряне, ползване и издължаване на банковия кредит

След прегледа на изискваните документи и анализа на кредитоспособността на банковия клиент, се взема решение да се отпусне ли кредит или да се отхвърли молбата. Ако банката се убеди, че не съществуват рискове, кредитът се разрешава. В договора за кредит се включват всички условия по разрешаването, ползването и издължаването на заема. Важен момент е определяне на обезпечението по заема. Като обезпечение могат да се използват поръчителството, гаранциите, запасите и ипотеката. В договора се включва и изискваният лихвен процент. Изборът на начин за погасяване зависи от вида на заема, обезпечението, платежоспособността на клиента и др. следващият етап е банковия контрол върху изпълнението на условията по кредитния договор.

Търговските банки в Б-я работят с определени критерии и начини за оценка, т.н. “рискови експозиции”  относно всички кредити и задължения на банката по издадените гаранции, акредитиви, акцепти, авали и др.

Съвкупност от всички кредити. Той съдържа данни за кредитополучателя, пълна информация за кредита, както и за погашенията. Той се изготвя всеки месец.