Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа

Централно място в СУБЗР се отрежда на специалиста/звеното по БЗР, без това да отменя отговорностите и задълженията на работодателя. В зависимост от обема на дейностите, естеството на работата и характера на професионалния риск работодателят трябва да назначи или да определи като задължение на едно или повече длъжностни лица, с подходящо образование и квалификация,  организирането на тази дейност в предприятието. Съгласно Закона може да създаде и специализирана служба – обект на отделна наредба. Организацията на дейността на звеното по БЗР се основава на ЗЗБУТ – чл.24, ал. 1 и чл. 14, ал.2; Наредба №3/1998г. на МТСП; на правилници и наредби за техническа безопасност и техническа  експлоатация и др. и на фирмената СУБЗР. Ръководителят на звеното/специалистът по БЗР пряко се ръководи и контролира от работодателя, който му осигурява необходимата информация и условия за ефективно изпълнение на неговите функции и задачи;
Органът по БЗР има изключително важна и комплексна функция  , като координира практическата работа за осигуряване на БЗР и докладва периодично на работодателя, с което осигурява интегритета на отговорностите за БЗР във веригата на управление със значимост, съответстваща на другите главни подсистеми на управление. Длъжностната инструкция на звеното/специалиста по БЗР съдържа:
От името на работодателя организира, осъществява, контролира и координира дейностите във фирмата, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове за живота, здравето и работоспособността на персонала, в съответствие с изискванията на нормативната уредба на национално, отраслово и фирмено ниво, в т.ч. при разработването на интегрирана фирмената политика за превантивност и култура по безопасност и изпълнението й чрез инструментите на СУБЗР. За целта:
участва в организацията и контролирането на дейността, свързана с разработването на политика на фирмата по БЗР;
организира и участва в оценяването, регистрирането и профилактиката на професионалните рискове;
организира и участва в разработването на програми и планове по БЗР в съответствие с фирмената политика като: осъществява конкретни мерки по БЗР; организира дейността на СУБЗР, на аварийната и противопожарната защита, контрола, прегледите и одита по БЗР, обучението и инструктажа по БЗР;
участва в работата на КУТ в предприятието и изпълнява функциите на негов секретар, като подпомага методически комитета при обсъждането и вземането на решения, планирането на дейността му, води протоколите от заседанията и отговаря за тяхното съхранение, предоставя информация на заинтересованите и компетентни органи и на длъжностните лица с функция на секретар;
методически ръководи, координира и отчита дейността на специалистите по БЗР в поделенията на фирмата;
сътрудничи и подпомага СТМ при изпълнението на нейните функции и задачи;
предприема мерки за координиране действията по осигуряване на БЗР и противопожарната осигуреност при съвместна работа с работници от др. фирми.
Консултира и подпомага работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията и нормите за БЗР при работа и противопожарна осигуреност за:
осъществяване целите на политиката по БЗР в т.ч. за култура по безопасност;
прилагане на нормите и изискванията за БЗР и средствата за реализирането им;
функционирането на системата за управление на БЗР;
разработването на работните инструкции;
осъществяване на социалния диалог по въпросите на БЗР при колективното договаряне.
Осъществява контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията по БЗР, противопожарната безопасност и за изпълнението  на задълженията по тях:
разработва и предлага показатели за оценка  параметрите на условията на труд;
осъществява превантивен контрол за съответствието с изискванията на БЗР и противопожарната осигуреност при: въвеждане в експлоатация на нови обекти, оборудване, технологии и работни места; пускането в експлоатация след ремонт, реконструкция или модернизация на оборудването, обектите и работните места;
контролира осъществяването на оперативния контрол от съответните длъжностни лица;
осъществява контрол за прилагане на мерките за безопасност при изпълнение на видовете работи като: предписва мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване на констатирани нарушения; при непосредствена опасност за живота и здравето на персонала спира машини, съоръжения и работни места и незабавно информира за това работодателя;
упражнява контрол за спазване на изискванията за техническото състояние и функциониране на съоръженията с повишена опасност като: регистрирането, отчета и техническото освидетелстване на тези съоръжения; издава разрешение за въвеждане на съоръженията в експлоатация, за извършване на периодични прегледи и изпитания;
контролира състоянието на сградите, машините и съоръженията в противопожарно отношение;
участва в разследването на обстоятелствата и причините за тежки и смъртни трудови злополуки, проишествия и аварии;
контролира снабдяването, ползването, съхранението, поддръжката и изпитанието на : личните предпазни средства, работното облекло и обувки; защитните средства за работа по електрическите уредби и съоръжения;
Организира, участва и контролира системата за инструктаж по БЗР и правилника за противопожарна безопасност;
Участва в изпитните комисии и осъществява котрол за:
изпълнението на учебните програми за подготовка и опреснителни курсове за експлоатационния персонал;
редовната проверка на знанията на работниците по правилника за техника на безопасност, правилника за техническа експлоатация, за противопожарна осигуреност, производствените инструкции и др.;
придобиване на правоспособност за извършване на определени дейности и клас по електро-безопасност.
Осъществява контрол, заедно със СТМ за:
специализираната закрила на работниците и служителите съгласно гл.15 от КТ;
прилагането на компенсаторните механизми за работа при опасни и вредни условия на труд;
промоция на здравето и санитарно-битовото обслужване.
Участва в разработката на показатели за оценка на дейността по БЗР и на тази основа – методики за санкциониране и стимулиране. Предлага и прилага мерки за:
санкциониране при нарушаване на нормите и изискванията за БЗР и неизпълнение на определените задължения, съгл. чл.188 от КТ;
стимулиране на добри практики при осигуряването на БЗР;
разпространяване на полезните за бъдещата работа изводи, направени при анализа на причините за случаите на санкциониране и стимулиране.
Инициира, организира и разработва самостоятелно или съвместно с други органи и длъжностни лица във фирмата, нормативната уредба по БЗР:
различни уредби в съответствие със СУБЗР;
осигурява включването на проблематиката по БЗР в работните инструкции и технологичната документация;
инструкции за безопасност на работните места;
инструкциите и плановете в случай на аварии.
Организира, поддържа и при нужда предоставя на заинтересованите компетентни органи, изискващата се от нормативните актове документация.
Осъществява взаимодействие с външни организации, имащи функции и компетентност по БЗР като:
Изпълнителна агенция “Главна инспекциа по труда”;
Инспекция противопожарна охрана при МВР;
Национален осигурителен институт – по отчитане на трудовите злополуки;
Държавна инспекция за контрол на съоръженията с повишена опасност при Държавната агенция по стандартизация и метрология.
Периодично през годината и за всяка изтекла година изготвя анализ на дейността и състоянието на БЗР, която се разглежда от КУТ в предприятието и се предоставя за ползване на заинтересованите страни.
Длъжностното лице, ръководител на звеното по БЗР, при осъществяване на своята дейност има право:
на свободен достъп до всички обекти и съоръжения във фирмата;
да изисква от отговорните длъжностни лица да предоставят необходимите документи, сведения, писмена или устна информация, необходима за изпълнението на функциите и задачите му;
да проверява наличието и валидността на документите за правоспособност на персонала, съгласно изискванията на нормативната уредба;
по преценка на работодателя да участва в различни мероприятия, курсове, симпозиуми, съвещания и др., свързани с повишаване на квалификацията по БЗР.
Специалистът по БЗР не може да бъде поставян в неблагоприятно положение, в следствие на добросъвестното изпълнение на задълженията си.
За неправомерно упражняване или за неупражняване на предоставените права, или неизпълнение на задълженията си, съгласно ЗЗБУТ и подзаконовите нормативни актове, звеното/специалистът по БЗР носи административна и наказателна отговорност.
Добрата работа на длъжностните лица по БЗР зависи от отношението на работодателя към тази дейност. Ако то е правилно и те получават необходимата подкрепа, това в голяма степен е гаранция за изпълнение на техните задължения.