Дирекция „Правни дейности“

1. оказва съдействие по правни въпроси, като изготвя становища и справки;

2. осъществява процесуално представителство пред съдилищата и предприема действия за събиране вземанията на министерството;

3. обобщава резултатите по заведените от и срещу министерството дела и предоставя информация за това на специализираната администрация;

4. изготвя проекти и съгласува за законосъобразност проектите на административни актове, издавани от министъра, заместник-министрите и главния секретар, с изключение на тези, подготвяни от специализираната администрация при упражняване на специалната й функционална компетентност;

5. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на договори, като при несъгласие представя мотивирано становище;

6. участва в провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба и съгласува за законосъобразност проекти на актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;

7. дава становища относно правните основания за налагане на дисциплинарни наказания на служителите и за търсене на имуществена отговорност от виновните длъжностни лица;

8. проверява съответствието на постъпващите документи с изискванията на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, като:

а) вписва по реда на постъпването им всички актове, върху които е положен държавният печат, в специален регистър, който се въвежда и по електронен път;

б) изпраща оригиналите на документите, върху които се полага държавният печат;

в) подрежда и съхранява заверените копия по видове документи в специални класьори;

г) заверява преписи от документи, върху които е положен държавният печат;

9. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по чл. 5, т. 19.