Дефиниция на Скот Кътлип, Алън Сентър, Глен Брум – дава разгарнато описание на основните PR-функции

“PR са управленска функция, която установява, изгражда и поддържа взаимоизгодни връзки между организацията и различните публики, от които зависи нейният успех или провал. PR е:
праниране и създаване на поддържащи програми, ръководени от мениджмънта на организацията;
дейност за осъществяване на връзки между организацията и разнообразните и последователни публики;
наблюдение над реакциите, мненията, отношенията и поведението вътре и навън от организацията;
анализ на въздействието на организационната политика, процедури и действия върху различните публик;
приспособяване на тези политики, процедури и действия за избугване на конфликтите с публичните интереси и за оцуляване на организацията;
съветване на мениджмънта за изграждане и поддържане на двустепенна комуникация между организацията и нейните публики;
регистриране на специфичните промени в усещанията, мнемията, отношението и поведението вътре и навън от организацията (PR и реклама, 1995).
Това широко и детайлно описание на обхвата на PR посочва като основни следните характеристики: PR е управленска функция; двупосочна комуникация, целяща взаимна изгода на отношенията; насочен навътре и навън от организацията; перманентна дейност; обхваща дейност по анализ, стратежическо планиране и маделиране на организационната политика във вътрешен и външен аспект; има двустепенна структура, т.е. реализира се двустепенен комуникационен процес, при който до индивидуалните членове на публиките се достига чрез въздействие върху лидерите на съответните групи.