Дефиниция на Рекс Харлоу

Тя е формулирана през 1986 г. на основата на 472 от публикуваните до този момент определения. Дефиницията интерпретира “Публик рилейшънс” в светлината на неговата технологична специфика:
“PR е отличителна функция на управлението, която помага:
да се установят и поддържат на взаимна основа комуникации за одобрение и сътрудничество между една организация и нейните публики;
да се управляват проблемите и резултатите;
да се поддържа информираност у мениджмънта и да се развива неговата отговорност към общественото мнение;
да се идентифицира и отчита общественият интерес;
управлението да бъде в тезение и ефективно да използва промените, като се предупреждава за предусещани тенденции към промяна на системата;
да се използват изследването, сондирането и етичните комуникационни техники като принципни инструменти.”
Дефиницията излага няколко основни идеи: PR е функция на най-високото организационно ниво – на мениджмънта; PR “възпитава” мениджмънта да бъде отговорен пред общественото мнение и да съзнава необходимостта да се служи на оществения интерес; PR е двупосочна комуникация, която цели постигане на одобрение и сътрудничество между организацията и нейните публик; PR е изследователска дейност – аналитична и прогностична; PR е поведение, подчинено на утвърдени професионални стандарти (етичен кодекс).