Дефиниция на Британския институт за PR

“Дейността “публик рилейшънс” се състои от целенасочени, планирани и изградени на прнципа на преимствеността усилия за установяване и поддържане на взаимно разбиране между дадена организация и групите от хора (публиките), с които тя има взаимоотношения” (Джефкинс, 1993).
В това определение са изведени два много съществени азпекта в природата на PR: планиране и перманентност на процеса; двупосочност на разбирането.