Депутатите разглеждат на първо четене промените в Закона за лечебните заведения

Депутатите в Народното събрание разглеждат на първо четене промените в Закона за лечебните заведения, предаде репортер на Агенция „Фокус”. В мотивите на законопроекта се посочва, че промените са свързани със статута и дейността на лечебните заведения. Разширява се правно-организационната форма на лечебните заведения – индивидуални практики за първична и специализирана извънболнична помощ. Предвижда се тези лечебни заведения да могат да се учредяват като еднолични търговски дружества от лекари и лекари по дентална медицина. В момента тези лечебни заведения могат да се учредяват само от физически лица, както и от учредени от тях еднолични търговци.
Законопроектът предвижда да отпадне определянето на видовете лечебни заведения за болнична помощ – районни, областни, междуобластни и национални – в зависимост от териториалния обхват на обслужваното население, поради несъответствие с принципа на свободния достъп на пациентите до медицинска помощ, заложен в чл. 4 от Закона за здравното осигуряване.
Създава се възможност в денталния център да се извършва не само първична, но и специализирана извънболнична дентална помощ.
Предлага се ново определение на болница и на специализирана болница поради необходимостта от съобразяването им с новата номенклатура на специалностите, в сила от 1 януари 2007 г., съгласно която отпадна разграничаването на специалностите на основни и на профилни.
Създава се възможност в специализираната болница да се откриват структури и по специалности с преобладаваща хирургична, терапевтична, клинико-диагностична или друга насоченост и по анестезиология и интензивно лечение, подпомагащи осъществяването на специалността, по която болницата е специализирана.Предвижда се възможност в болницата за активно лечение да се откриват структури за долекуване и продължително лечение или рехабилитация. Регламентират се критериите за определяне на една болница за университетска./агенция Фокус/