Депутатите приеха нови, по-тежки наказания за престъпленията, свързани с отвличане

Народното събрание прие на заседанието си на 24 март 2010 г. на второ четене промени в Наказателния кодекс. Те предвиждат нови, по-тежки наказания за престъпленията, свързани с отвличане. Който отвлече другиго, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години. Сега санкцията за това престъпление е от две до осем години. Завишено е и наказанието за случаите, когато деецът е бил въоръжен; деянието е извършено от две или повече лица; отвлеченото лице е бременна жена или не е навършило 18 години; отвлеченото лице се ползва с международна защита; деянието е извършено по отношение на две или повече лица. Санкцията в тези случаи става от седем до 15 години лишаване от свобода, като сега тя е от три до 10 години.

Наказание от седем до 15 години се налага и тогава, когато деянието е извършено от лице, което се занимава с охранителна дейност, от служител в организация, извършваща охранителна или застрахователна дейност, от лице, действащо по поръчка на такава организация, от лице от състава на МВР или лице, което се представя за такова. Същата санкция е предвидена и за отвличане с користна цел или с цел лицето да бъде изведено извън границите на страната, както и когато деянието е извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група. Наказанието е лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на част или цялото имущество на виновния, когато отвличането е извършено повторно или представлява опасен рецидив; от деянието са настъпили значителни вредни последици или към отвлеченото лице проявена особена жестокост. Същото наказание се налага и когато деянието е извършено по особено мъчителен или опасен за здравето на отвлечения начин, както и когато освобождаването на отвлечения е поставено в зависимост от изпълнение на определено условие от страна на трето лице.

Парламентът прие за приготовление, подбуждане или сдружаване с цел извършване на отвличане да се налага наказание лишаване от свобода от една до шест години. Когато деецът се предаде доброволно на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за извършваните престъпления, и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на престъпленията, се налага наказание под предвидения минимум, решиха още депутатите. Тези санкции са балансирани, отчитат интересите на обществото, обществената опасност на самия деец, както и на деянието, каза след приемането на поправките заместник-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков. Депутатите приеха да отпадне специалната цел при отвличане – противозаконно лишаване от свобода. Заместник-министърът на правосъдието Даниела Машева посочи, че предложената промяна е направена за по-лесното доказване на това престъпление. Машева поясни, че групата на Наглите ще бъде съдена по сега действащия Наказателен кодекс.

Депутатите завишиха санкциите за блудство с деца при окончателното приемане на второ четене на промени в Наказателния кодекс. Промените бяха приети без дебат в пленарната зала. Блудство с дете, навършило 14-годишна възраст, чрез употреба на сила или заплашване, чрез използване на безпомощното му състояние или чрез привеждането му в такова състояние, или чрез използване на положение на зависимост или надзор, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години. В особено тежки случаи наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, приеха депутатите. Повишено е и наказанието за онзи, който с цел извършване на блудствено действие, съвкупление или полово сношение, установи контакт с дете, ненавършило 14 години, като използва информация, предоставена в интернет. Санкцията е от една до шест години затвор.

Депутатите завишиха от 300 лева на 3000 лева санкцията за родител или друг сродник, който не изпълни или по какъвто и да е начин осуети изпълнението на съдебно решение относно упражняване на родителски права или относно лични контакти с дете. Промяна има и на наказанието за склоняване на родител чрез дарение, обещание, заплаха или злоупотреба със служебно положение, да изостави свое дете или да даде съгласие за осиновяването му. Наказанието става лишаване от свобода до три години. Затвор ще се налага като наказание и за гражданин, който прибере подхвърлено или заблудено дете, по-малко от седем години, и незабавно не съобщи за това на властта. Предвиденото наказание е лишаване от свобода до една година или пробация. Досега санкцията беше пробация или глоба от 100 до 300 лева. Променени бяха наказанията за закана за убийство. Наказанието лишаване от свобода до три години или пробация беше заменено със санкция до шест години лишаване от свобода.

Народните представители записаха нов текст в НК, с което престъпление става противозаконното придобиване, разкриване или разпространяване на трафични данни, събирани, обработвани, съхранявани и използвани съгласно Закона за електронните съобщения. Решено беше наказанието да бъде до три години лишаване от свобода или налагане на пробация, а при доказана користна цел, санкцията е от една до шест години затвор. За документна измама ще отговаря и деец, който чрез използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ, получи без правно основание чуждо недвижимо имущество с намерение да го присвои. Депутатите промениха и наказанията за престъпленията, свързани с безстопанственост, като направиха това престъпление тежко. Досега в основния текст на това престъпление наказанието беше до три години лишаване от свобода, а сега става до шест години затвор.

Народните представители приеха работната си програма по въпросите на Европейския съюз за тази година. Народното събрание реши да подложи на процедура по парламентарно наблюдение инициативата относно приемането на План за действие за европейска енергийна политика за периода 2010-2014 г., актуализацията на плана за действие за енергийна ефективност, както и предложението за регламент относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ. В годишната програма са включени предложенията за законодателни мерки във връзка с борбата с данъчните измами, облагането с ДДС на пощенските услуги и законодателните инициативи с цел реформа на Общата селскостопанска политика след 2013 г. Парламентът ще следи предложението за директива за прилагане на правата на пациентите при трансгранично здравно осигуряване, предложението за решение за пост-Лисабонска стратегия във връзка с Общностната политика по заетост след 2010 г., мерките, свързани с „Обновена рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта: 2010-2018 г.“, както и Стратегическата рамка за европейско сътрудничество „Образование и обучение 2020 г.“.

Собствениците на ферми без специализирано селскостопанско образование трябва да са преминали курс по професионална квалификация за отглеждането на животни, приеха депутатите на второ четене на промени в Закона за животновъдството. Когато собственикът няма необходимата квалификация, е длъжен да сключи договор с лице, което притежава професионална квалификация. С промените се регламентира, че фермите са тези животновъдни обекти, в които се добиват суровини и продукти, които се предлагат на пазара и се регистрират по ред, определен в Закона за ветеренарномедицинската дейност. Селскостопанската дейност във ферма може да се извършва само от едно лице – физическо, юридическо, или едноличен търговец. Промените в закона обаче позволяват собственикът  да упражнява селскостопанска дейност в няколко ферми, одобриха депутатите.

Те приеха още, че за да се осъществява развъдна дейност, организациите трябва да са  учредени като юридически лица с не стопанска цел. За да получат разрешение от Министерството на земеделието и храните за развъждане на животни, организациите ще е необходимо да приложат към исканите документи и заверено копие от съдебно решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел. Такова досега не се изискваше. Към него трябва да има и заверени копия от удостоверение за актуална съдебна регистрация и от удостоверение за вписване в централния регистър при Министерството на правосъдието на юридическите лица с нестопанска цел в общественополезна дейност.