Демонтаж на съоръжения от бетон метал или дърво

Демонтажа на здание и съоръжение се извършва чрез лицензирани фирми, които притежават нужния сертификат за провеждане на работи от такъв тип. Това се обяснява с това, че демонтажа на зданието и отделните конструкции се считат едни от най-трудните, изискваща висока квалификация видове строителни работи.

Всяка сграда или помещение за демонтаж има подготвителен етап. Първо влизат фирми за изхвърляне на стари мебели и изнасяне на едрогабаритни отпадъци за да няма пречки след това за демонтажните дейности. След като подготвителния етап е завършен, но демонтажа още не е започнал е, необходимо да се направи визуално изследване на конструкцията, предназначена за събаряне. Следва да се открият и фиксират тези изменения на състоянието на конструкцията, които са настъпили след последната проверка. Получените сведения се използват при разработка на проекта на демонтажните работи. По направените изследвания се оформя акт, които става базисен за решението на следните въпроси, като:

– Етап на щателно оглеждане на работната площадка и плануване на следващи действия;

– Планирано извозване на стари мебели и боклуци от зданието;

– Избор на метода, чрез помощта, на който ще бъде извършен демонтажа на зданието;

– Определяне последователността на демонтажните работи;

– Индифициране на опасните зони и необходимост от защитно ограждане на площадката;

– Временна фиксация на някои възли и детайли на събаряне на конструкцията за предупреждение при спонтанно обрушаване;

– Мерки за потискане на праха;

– Идентифициране и списък с всички детайли на сградата, които могат да се обрушат в хода на демонтажа, като се определят най-застрашаващите от тях;

– Индифициране на конструктивните връзки между опасните детайли на зданието с други елементи на демонтираните и сградите в близост до тях;

– Изчисляване на причините, които в перспектива могат да се предизвикат обрушение на конструкцията;

– Мероприятия по осигуряване на безопасност;

– Демонтажните работи се провеждат по нормативи и стандарти, описани в строителните нормативни документи приети в Република България.

Основни изисквания

Машините и оборудването, което се планира се използва при демонтажа, като е необходимо да има технически паспорт и да бъде сертифицирано в съответствие с нужните изисквания. Демонтажа на зданието и цената, която се указва в сметката по договора се провежда под задължителен контрол на технически надзорник. Участъците с повишена опасност следва да се обезопасят със специални ограждения с предупредителни знаци Фирмата изпълнител, изпълняваща събарянето и демонтажа на зданието е длъжна да има лиценз за изпълнение на дадените видове работи. Лицензите се оформят от държавни или упълномощени органи.

Демонтажа на съоръженията се провежда от горните етажи към ниските чрез използването на специална техника. Методите, които се използват за демонтаж на здание и прилежащи съоръжения и цената на работата зависят от особеностите на конструкцията предстояща на събаряне. Използването на специализиран кран с 10-метрова стрела и допълнително оборудване, включва:

– Фургони за извозване;

– Хидро ножици;

– Хидро чук;

– Грайфер;

– Товарач с въртяща се кула;

Използването на кран с хидро ножица, следва да разруши покрива на зданието по технологията на откъслечни детайли на покривната конструкция. Разглобените детайли трябва да се спуска вътре в демонтираното здание. Устройството на хидро ножиците позволява да се разглоби зданието без опасност от падане на елементи зад пределите на зоната за опасност. Крана се настройва така, че в работен режим дистанцията между въртящата се кула в определено положение и зданието, а също и съседни обекти да бъде не повече от един метър.

Демонтажа на промишлените здания и други съоръжения се провежда в определена последователност. Порядъка на събаряне на стените се разчита така, че да се осигури устойчивостта на останалите конструкции. След завършване на събарянето на стените се извършва събиране на строителния отпадък на площадката. Техническия надзорник е длъжен да удостовери, че на територията й не са останали застрашаващи надвиснали елементи и да позволи работата по почистването.

Събаряне на етажи

Следващия етап на демонтаж на здание е събаряне на етажите. Демонтажа на етажите чрез хидро ножици, които е необходимо да се прекъсне плочата в местата на стиковане. Забранено е в едно и също време да се демонтират две или повече съседни плочи на етажите. Пред това, как ще пристъпите към демонтажа на следващата плоча е, необходимо да съберете образувания строителен отпадък. Всички следващи плочки се разрушават по същия метод. Разрушаването на стоманобетонните колони се започва след завършен демонтаж на плочата на етажа. Демонтажа на колоните започва от горните части на сградата, откъсната чрез  хидро ножици на участъци на не повече от 70 см дължина. Получените отломки задължително се спускат вътре в съоръжението.

Опасността на демонтажните работи е свързана с възможност за самопроизволно обрушение на някои детайли на конструкцията. Освен това, при демонтажа съществуват и вредни фактори – образоване на голямо количество прах.

Демонтажа на кирпичено здание и други подобни строителни конструкции се провежда под постоянен контрол на изпълнителните органи. До началото на събарянето техническия надзор заедно с майсторите изследват зданието, всички негови възли, блокове и елементи в зоната на обрушение. По резултатите се изготвя акт, в които се указват всички бъдещи детайли. Ако това е необходимо, се предприемат особени мерки за безопасност, в това число се установява защитното ограждение, което ще осигурява безопасността на работниците и др.

Преди началото на работите е задължително присъствието на формен, който да запознае работниците с порядките за всички етапи на демонтаж, които могат да бъдат опасни. В задължението на формена влиза също осигуряването на всички необходими мерки за безопасност за предотвратяване на нещастните случаи на площадката. По време на провежданите на всички работи на площадката се попълва задължително журнал, в които се нанасят всички особености по тяхното изпълнение, а също и важните моменти, играещи роля в деловите отношения с клиента и изпълнителя.