Делба, извършена приживе

Обикновено делбата става след смъртта на наследодателя, тоест след откриване на наследството и се извършва от самите наследници.
Но наследодателя може и приживе да раздели имотите си между наследниците – с цел да предотврати спорове между наследниците след смъртта си да избегне евентуални съдебни процеси
1. Делба – дарение – договор между наследодателя и наследниците му, чрез който наследодателя приживе безвъзмездно прехвърля имуществото си, като го разпределя поотделно на всеки един наследник. Участващите в дарението трябва да са способни да сключват договори. Когато тази делба се извърши от родителите и някое от децата е недееспособно, то се представлява от назначен от съда особен представител.
Делбата – дарение на недвижим имот трябва да се извърши в нотариална форма. При движимо имущество – достатъчна е писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните. Дарение на движими вещи – и с представянето им. Дарението става задължително от деня на изричното му приемане от всички наследници без изключение. Делбата -д арение може да обхване само имущество което наследодателят – дарител притежава при извършването й . Делбата – дарение за бъдещо имущество с недействителна. По силата на изрична уговорка в дарствения акт. наследодателя може да запази правото си на ползване на имота или на част от него.
След смъртта на наследодателя наследниците, които приживе на същия са приели дарението, не могат да отхвърлят делбата и да искат извършването на нова. Те са станали собственици от момента на дарението.
2. Делба-завещание /различна от завета/ – извършва се чрез едностранен акт на наследодателя. Съгласието на наследниците не е нужно.
При делбата-завещание както и при завета наследодателят прави разпореждане с определени имоти, но намерението му е да се разпредели цялото имущество между наследниците. В завещателния акт наследодателят може да направи и завет в полза на някой от наследниците си, така че последния може да получи както дела си по делба, така и завета стига да не накърни запазената част на останалите наследници.
Делбата по този начин, като всяко завещание може да бъде отменена или изменена с ново завещание или нотариален акт
Делбата-завещание произвежда действието си само след смъртта на наследодателя. Наследниците не могат да искат извършването на нова делба. Само ако някой от тях се откаже от наследственото си право отредения за него завещателен дял подлежи на нова делба между другите наследници.