Дела за отмяна на незаконосъобразни актове

Ако някоя държава-членка, Съветът, Комисията или, при определени условия, Парламентът са убедени, че даден законодателен акт на ЕС е неправомерен, те могат да поискат от Съда да го отмени.

„Искове за отмяна“ могат да бъдат предявени и от частни лица, които искат Съдът да прекрати действието на определен закон, защото им вреди пряко и неблагоприятно като индивиди.

Ако Съдът констатира, че въпросният закон е бил приет неправилно или е неправилно основан на Договорите, той може да отмени закона или да го обяви за нищожен.