Действие от чуждо име без представителна власт

Ако едно лице действа от името на трето лице, без да има съответните права, говорим за действия от чуждо име без представителна власт. Такъв случай имаме, както когато не е давана представителна власт, така и когато тя е отпаднала или когато нейния обем е надхвърлен. Съгласно чл.42 ЗЗД лицето, което е действало като представител, без да има представителна власт, дължи обезщетение на другата страна, ако тя е била добросъвестна. Лицето, от името на което е сключен договор без представителна власт, може да го потвърди. За потвърждаване се изисква същата форма, която е предвидена за упълномощаването за сключване на договора. Действията на лице без представителна власт не могат да породят последици за лицето, от името на което е действал мнимия представител. Между третото лице и представлявания не възниква правоотношение от извършената сделка. ЗЗД дава възможност на мнимо представлявания да прецени дали да приеме сключения от негово име договор, за което не е налице представителна власт. Но от тази възможност той може да се възползва само ако бъде уведомен за сключената от негово име правна сделка, без той да е дал такова съгласие. Т.е. първо трябва да имаме известтяване. Ако мнимо представлявания не знае за тази сделка, тя няма да има действие за него. Ако представителят извърши две отделни действия: едното – в рамките на пълномощното, другото – извън него, първото ще рефлектира върху представлявания, второто – не. Пълномощното се прекратява с оттеглянето му. Но прекратяването не може да се противопостави на трети добросъвестни лица, освен ако то е подлежало на вписване и такова е било извършено. Ако оттеглянето на пълномощното не е станало известно но третото лице, сключения с него договор е за сметка на представлявания и последния е длъжен да го приеме. Отношенията между мнимия представител и мнимо представляваното лице се уреждат по правилата за водене на чужда работа без пълномощие, когато няма потвърждаване на сключената сделка. В случаите, когато не е налице потвърждаване, представителят действа от свое име. Затова той дължи обезщетение на третото лице. Но предпоставка за тази отговорност е третото лице да е добросъвестно. То не трябва да е знаело за липсата на представителна власт. Отговорността обхваща обезщетение на всички вреди и пропуснатите ползи от третото лице. Ако третото лице не е било добросъвестно, т.е. ако е знаело за липсата или отпадането на представителната власт, тогава то не може да претендира за обезщетение. Възможна е друга постановка. Двете страни – представителят и третото лице да постигнат договореност мнимия представител пряко да бъде страна в контракта. Тогава правните последици настъпват за него. Той лично поема правата и задълженията. Чл.42 ЗЗД дава възможност за потвържаване. Мнимо представлявания може впоследствие да се съгласи да бъде представляван и сключената сделка да бъде за негова сметка и от негово име. Потвърждаването е едностранно волеизявление, което може да се направи единствено  от мнимо представлявания – лично или чрез преедставител. Потвърждаването не означава даване на представителна власт. Такава се дава преди извършване на съответните правни действия и е база на последните. Едностранното волеизявление може да бъде отправено и до мнимия представител и до третото лице или само до единия от тях. Формата на потвърждаването трябва да бъде същата, каквато е предвидена за упълномощаването. ЗЗД не поставя никакви изисквания. Потвърждаването има за последица встъпването на представлявания в правоотношението. Потвърждаването има обратна сила. В този случай третото лице няма право да претендира вреди и загуби, освен ако те са последица от друг ЮФ.