Действие на реабилитацията

Действие на реабилитацията:
1) Възстановяването е заличаване и отменяне занапред на последиците, които законът свързва с обявяването в несъстоятелност.
2) Реабилитацията засяга както ЕТ, така и неограничено отговорен съдружник.
Предпоставки за възстановяването – 2 алтернативи:
1) Да са изплатени  напълно всички вземания.
2) Несъстоятелността се дължи на неблагоприятно изменили се икономически условия.
Законът забранява да се възстановява длъжник, осъден за банкрут. Производството започва по молба на длъжника, прилагат се доказателства. Може и от наследниците при починал длъжник. Възстановяването е спорно производство, в което кредиторите могат да възразяват. Нова молба за обжалване може да се подаде в срок 1 г. след влизане в сила на решението за отхвърляне на първата.
Извънсъдебно споразумение : Независимо от хода на производството във всеки един от неговите моменти законът допуска сключване на извънсъдебно споразумение. Това е договор за уреждане на всички задължения на лицето, по отношение на което е открите производство по несъстоятелност. Договорът трябва да е в писмена форма и е нужно съгласието на всички кредитори. Сключването на извънсъдебното споразумение прекратява производството по несъстоятелност. Това също е способ за извънсъдебно предотвратяване на производството по несъстоятелност във всяка една от неговите фази.