Действие на осиновяването – два типа осиновяване.

Закона урежда два типа осиновяване  /.: пълно и непълно . Разликата м/у пълното и непълното осиновяване се проявява  в възникващите от осиновителния акт правоотношения м/у две групи лица .  От една страна  осиновителя  и неговите роднини , а от друга страна рожденните родители и другите роднини по произход на осиновеното дете. Осинововеното дете стои м/у 2 семейно правни кръга .: рожденни родители  + роднини по произход   и  осиновител и роднини на осиновителя .

При пълно осиновяване  – от влизане в сила на решението се прекратяват юрид. Връзки м/у осиновеното дете и неговите рожденни родители  и роднини по произход .

Детето не ги наследява , не му се дължи издръжка .

1. Наличие на брачни забрани ;  2.Ако  осиновителя при пълно осиновяване  се спомине , рожденните родители могат да поискат прекратяване на пълното осиновяване , за да може да има следващо осиновяване на детето. 3 . При смърт на осиновеното дете –причинена виновно от друго лице , рождените  родители разполагат с иск по чл. 55 ЗЗД  за неимуществени  вреди.

При пълно осиновяване – детето  е сякаш рождено дете на осиновителите. Детето взема фамилно име на осиновителя.Осиновеното дете става внук на родителите на осиновителя, брат на другите деца на осиновителя. Той има всички семейно правни и наследствено правни последици. При смърт на това дете  ще го наследяват  наследници от тази парентела. Неговите истински родители не могат да вземат нищо..

Действие на непълното осиновяване  – чл. 62 .

Непълното осиновяване не прекратява юридическите връзки м/у м/у осиновеното дете и неговите рождени родители  и роднини по произход, а само ги видоизменя.

Правни отношения  при непълно осиновяване възникват само м/у осиновеното дете и осиновителя , без да възникват юрид.връзки м/у осиновеното дете и роднините на осиновителя.- При непълното осиновяване  осиновеното дете е син на осиновителя , но не е внук на бащата на осиновителя, не е брат на децата на осиновителя , не е племенник на сестрата на осиновителя.Детето на осиновеното дете е внук на осиновителя.Осиновеното дете наследява само осиновителя , но не и неговите роднини,  може да търси издръжка само от осиновителя си  , не и от роднините му .

При непълно осиновяване  детето наследява : рождените  родители и роднини  по произход  и само осиновителя си . Родителските права и задължения преминават върху осиновителя вкл.- и задължението за издръжка. Рождените родители  остават само в …………. задължение до толкова до колкото осиновителя не е в състояние да дава издръжка .

При смърт на осиновеното дете , конкуренцията в наследствените права от 2 ред  се решават в полза на осиновителя.

Не се съставя нов акт за раждане ,при непълно осиновяване.

По начало нашия закон предоставя свобода на избор за типа на осиновяването и той принадлежи на осиновяващите. Но съгласието по чл.54  трябва да бъде дадено и за типа на осиновяването  / пълно или непълно / .

3 групи  случай  при които осиновяването е само пълно чл. 61 ал.1

1. когато осиновяваното дете е с неизвестни родители

2.когато детето е оставено в специализирана институция с изрично съгласие за осиновяване

3.когато  осиновяването се допуска по чл. 57 ал.2  / оставено дете по договор /

Съгласно чл. 53 В – се предвиди към регионалните дирекции за соц. Подпомагане да се води регистър на децата които могат да бъдат предоставени за пълно осиновяване.

На практика едно дете не може да бъде осиновено пълно ако не е вписано в този регистър по чл. 53 в и следващи от закона , освен в 2 случая :

1. Когато се осиновява рождено дете на единия съпруг от другия

2.При осиновяване на  рожден внук  при условията на чл. 52 ал. 2 СК

Лицата които желаят да осиновят пълно  , трябва на свои ред да бъдат вписани в регистър на кандидатите за пълно осиновяване.