Действие на изтеклата давност в гражданското право

Погасителната давност не се прилага служебно, а нейните правни последици настъпват, ако задълженото лице изяви воля да се ползва от нея това то прави, чрез възражение. Възражението може да се направи винаги когато носителят на субективното право, за което е изтекла давността иска да получи по него изпълнение. Погасителната давност дава право на задълженото лице да откаже правомерно да изпълни задълженията си, като противопостави възражението за изтекла погасителна давност. Ако правоимащия предяви иск или образува изпълнително дело възражението за давност трябва да се направи пред съда или съдия изпълнителя за да доведе до отхвърляне на иска или прекратяване на изпълнителното дело. Задълженото лице може да се откаже от изтеклата погасителнадавност с едностранно волеизявление адресирано до носителя на притезанието. Отказ може да бъде пълен и тогава започва да тече нова погасителна давност. Когато откасът е частичен, т.е. отнася се само до част от изтеклата давност тя следва да продължи още толкова време за колкото се отнася отказът. Отказ от неизтекла погасителна давност е недействителен.Последиците на изтеклата погасителна давност са: 1. изтеклата давност поражда единствено непритезателното право на задълженото лице да откаже изпълнението му, чрез възражение. Възражението може да породи правни последици само когато задължението още не е погасено; 2. Когато е направено възражение от задълженото лице правото на иск и или на принудително осъществяване в материален смисъл се прекратява