Две наредби по общинските мерки издаде министърът на земеделието и храните

Наредби за изменение и допълнение на условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ одобри министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов. Наредбите изменят и допълват Наредба № 24 и Наредба № 25 по мярка 321 „Основни услуги за населението” и по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Ос 3 на Програмата за развитие на селските райони ПРСР (2007-2013).

Най-важната промяна, записани в текстовете на изменените наредби е въвеждането на 100% финансиране за кандидати, които не генерират приходи и чиито проекти са в обществен интерес. Това са проектите на общини и проекти, подадени от кандидати – юридически лица с нестопанска цел, читалища или местни поделения на вероизповедания. За останалите случаи помощта по двете мерки остава в размер на 70%. С промените е предвидено облекчение и при подаване на заявление от кандидати, които са  общини, като то ще може да се подава от лице, упълномощено със заповед на кмета на съответната община.

Със 100%-овото финансиране на проекти от обществен интерес се цели да се подпомогнат дейностите в общини, които не разполагат със собствени средства за съфинансиране на проектите, както това беше изисквано по досега действащата нормативна уредба. Това на практика изравнява шансовете пред общините и премахва неравнопоставеността на финансова основа между тях.

В същия дух е другата важна за бенефициентите промяна, с която се увеличава размера на авансовото плащане на 50 % за проектите, одобрени през 2009 г. и през 2010 г. Тук компетентният орган, издал наредбите, в лицето на министъра на земеделието и храните, е предвидил удължаване на срока за подаване на заявка за авансово плащане  извършване на проверките по подаденото заявление от Разплащателната агенция от три на пет месеца за заявяване на авансово плащане за проекти, одобрени през 2009 г. С това се цели да се създаде възможност на кандидатите, одобрени през 2009 г., да могат да се възползват от увеличението на авансовото плащане. Съгласно одобрените изменения, за всяко подпомагане по двете мерки- 321 и 322, ще може да се кандидатства едва след подадени заявки за окончателно плащане по предходни проекти – това важи както за общините, така и за останалите кандидати, които имат вече сключени по тази програма договори. За да няма некоректни тълкувания в тази връзка, в Преходните и заключителните разпоредби изрично е записано, че това право на кандидатите с вече подадени заявления за подпомагане към датата на влизане в сила на тези наредби, е до 45 дни от влизане в сила на наредбите за изменение и допълнение. В този срок ползвателите на помощта по тези мерки, които имат подадени заявки за авансово плащане ще могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане. В тези случаи авансово плащане ще се допуска след представяне на банкова гаранция или запис на заповед в полза на Разплащателна агенция.

Друга промяна е, че в заповедта, с която се определя срокът за започването и приключването на приемането на заявления за подпомагане, вече се предвижда да бъде включена и информация за началния и крайния срок за приемане на заявления за подпомагане, както и за общия (наличен) бюджет по мярката за съответния период. Когато сумата на предложените за разглеждане заявления надхвърля бюджета по мярката, определен в заповедта на изпълнителния директор на РА, заявленията за подпомагане, ще се класират съгласно критериите за оценка, определени в наредбите и ще се одобряват в низходящ ред до размера на наличния бюджет, а останалите ще отпадат и няма да подлежат на подпомагане за същия период за прием на заявления. В тези случаи, обаче, кандидатите с отпаднали заявления за подпомагане ще могат да кандидатстват отново със същия проект по общия ред на наредбата за следващия период на прием. Предвидено е още в случай на оттегляне на заявление за подпомагане от страна на самия кандидат, Разплащателната агенция окончателно да прекрати преразглеждането на проекта. Тук изрично е указано, че кандидатът има право да подаде заявление за същата инвестиция в следващия период на прием.

С измененията в двете наредби се урежда още редът за извършване на проверки на място, както и извършването на предварителен контрол върху  процедурите за изпълнение на обществени поръчки. Урежда се и редът за формиране на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност, както и се въвеждат критерии за конфликт на интереси за членовете й. В променените текстове на наредбите, както и в приложенията и декларациите към тях, са направени технически и стилови корекции, така че да бъдат по-ясни формулировките на разпоредбите и да не създават възможност за нееднозначни тълкувания. С промените ще се изисква кандидатите да представят количествено-стойностните сметки на хартиен и на електронен носител.