Данъчно третиране на сливането

Данъчно третиране на сливането – при нормални условия операциите по сливането се облагат с:
– данъци , които се плащат в края на операцията
– регистрационни данъци – за да се избегнат тези плащания сливането се ползва с някои облекчения
– провизиите на абсорбираното дружество и допълнителната печалба реализирана от поглъщащото дружество по времето на анулирането му също може да не се облагат.
Тези облекчения могат да се използват при положение , че абсорбиращото дружество се ангажира : да отрази в пасива на баланса провизиите на абсорбираното дружество ; да реинтегрира в собствените си печалби допълнителни печалби и провизии ; да калкулира допълнителни печалби ; да реинтегрира в своите облагаеми печалби допълнителни печалби , освободени от вноските на амортизируеми имущества.
Плащането на регистрационни такси може да бъде организирано по следния начин: плащане на минимален пропорционален данък върху частта от вноската , съответстваща на капитала на абсорбиращото дружество ; плащане на пропорционален данък върху частта на капитала създадена от новото дружество надвишаваща капитала в старото ; плащане на поземлена такса ; плащане на данъци и такси за прехвърляне на вноски и пари. Абсорбираните дружества са освободени от ДДС за 5 години от датата на ликвидацията.