Данъчно събитие

Ако облагаемият оборот на данъчното задълженото лице за последните 12 месеца преди текущия превиши 75 000 лв., лицето задължително подава заявление за регистрация в 14 дневен срок от изтичане на календарния месец, през който е достигнал облагаемият оборот. Ако оборотът за последните 12 месеца превиши 50 000 лв. лицето по желание може да се регистрира.

Данъчно събитие е доставката на стоки или услуги извършени от данъчно задължените лица с място на изпълнение на територията на страната, износът и вноса на стоки по смисъла на този закон.

.При доставка на стоки или услуги, това е по –ранната от двете дати.

1. Датата на прехвърляне на правото на собственост или друго вещо право върху стоката или датата на завършване на услугата.

2. Датата на плащане

При внос на стоки датата на възникване на данъчното събитие е датата, на която възниква задължението за митническите органи за начисляване на митни сборове, включително и когато митническата ставка е нула.