Данъчна основа

Данъчната основа е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема или освободена.

1. Данъчна основа в случаите на доставка на стоки и услуги се определя на база сумата, дължима в левове без данъка по този закон и увеличена с:

–         всички други данъци и такси, в т.ч. акциз

–         всички получени и усвоени от доставчика финансирания  / субсидии /, пряко свързани с доставката

–         всички получени от доставчика лихви за забава и неустойки

–         съпътстващите разходи, като комисионна, опаковане, транспорт и застраховка, начислени от доставчика на получателя.

Определената  така  сума  се  намалява  със  сумата  на търговската отстъпка

отбива или рабата, ако те се представят на получателя на датата на възникване на данъчното събитие.

2. Специфични случай при определяне на данъчната основа при доставка на стоки или услуги.

При прехвърляне на собственост върху сграда или част от сграда – данъчната основа е по –висока между определената от страните и данъчната основа определена по реда на Закона за местните данъци и такси.

При прехвърляне на собственост върху моторно транспортно средство данъчната основа е по –висока между определената от страните и пълната застрахователна стойност на транспортното средство.

3. Данъчна основа при вноса на стоки – това е митническата стойност по смисъла на закона за митниците, определена в левове и увеличена с всички дължими при вноса митнически сборове, такси, вноски и акциз.