Данък върху превозните средства

С този данък се облагат превозните средства, регистрирани или подлежащи на регистриране за движение по пътната мрежа в България, корабите и въздухоплавателните средства.
Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства. Те декларират притежаваните от тях превозни средства в едномесечен срок от придобиването им.
За леки автомобили размерът на данъка се определя в зависимост от мощността на двигателя. За мотопеди се заплаща данък 2 (два) лева, а за мотоциклети в зависимост от куб.см. За автобуси Д-ът се определя в зависимост от броя на местата за сядане. За корабите се събират по 0,5 лева за всеки започнат бруто тон.
Освобождават се от данък превозните средства на: държавните и общински организации и организациите на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение; дипломатическите представителства и консулства; БЧК, леки автомобили – собственост на инвалиди, с обем на двигателя до 1800 куб.см и мощност до 100 к.с.
За превозно средство, което няма да се ползва данък не се събира, при условие, че собственикът му е върнал регистрационния талон.
При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данък, ако предишният го е платил за времето до края на календарната година. Данъкът се заплаща на две равни вноски до 31.03. и до 30.09. на годината, за която е дължим.