Данък върху печалбите

Данъкът върху печалбите като цяло възниква и се утвърждава в световната финансова практика значително по – късно от индивидуалния подоходен данък. По принцип той засяга само капиталовите дружества, т.е. големите компании, но понякога се включват и по-малки предприятия.
В основата на облагането стой общия продукт на предприятието, който се формира като към брутната печалба от производствената дейност  се прибавят допълнителните приходи. Съществено значение в този процес има определянето на облагаемата основа. Това става на базата на намаляването  на общия продукт на предприятието с т. нар. “генерални /общи/ разходи”, амортизациите и сумите предназначени за бъдещи плащания.
Генералните разходи това са всички разходи, необходими за осъществяване на производството и те подлежат на приспадане от облагаемия доход.
Главно условие за изваждане на амортизациите от облагаемата основа е те да се осъществяват от предприемача. Но това не важи за машините и съоръженията взети под наем.