Данък върху доходите на физическите лица

Подоходните данъци имат за предмет и основа на облагане реализирани или придобити доходи. Един от прилаганите у нас подоходни данъци е данъкът върху доходите на ФЛ. С този данък се облагат доходите на ФЛ, доходите на предпр., на ЕТ и доходите на някой предприятия, които са ЮЛ. Облагаем е общият годишен доход и за данъчна година се приема календ. година. На облагане подлежи доходът, получен през данъчната година.

Данъчно задължени са местните и чуждестранните ФЛ и местните ЮЛ, посочени в закона за облагане доходите на ФЛ.

Местните ФЛ, без оглед на тяхното гражданство са лицата:

– чието постоянно местоживеене е в Б-я;

които пребивават в Б-я повече от 183 дни през всички 365 дневен период. В този случай ФЛ се счита за местно лице през годината, в която пребиваването му надхвърли 183 дни.

Местни ФЛ са и лицата, които пребивават в чужбина по поръчение на българската държава, на нейни органи и/или организации, на български предприятия, чинове на техните с-ва, както и чужди граждани, наети в Б-я от други държави или от м/ународни организации.

Местните ФЛ са данъчно задължени за доходи, произтичащи от източници в България и от чужбина. Чуждестранните ФЛ са данъчно задължени за доходи от източници в Б-я.

Предпр-ята – местни ЮЛ, с годишен оборот за предходната година до 75 млн.лв. се облагат с окончателен годишен (патентен) данък за доходи, произтичащи от източници в Б-я.

Източници на д-ди.

Лице извършва стопанска д-ст на предпр-ия  на страната, когато:

Има място на стопанска д-ст или определена база на територията на Б-я;

2.Възлага или изпълнява поръчки на територията на Б-я лично или чрез прокурист, търговски пълномощник или по друг начин;

Трудов доход и доход от предоставяне на услуги е от източник в Б-я, когато трудът е положен или услугите са предоставени на територията на Б-я без оглед на източника, заплащане на труда или на услугите. Независимо от това обаче доходи, платени от местно лице или от място на стопанска д-ст на чуждестранно лице на терит-ята на Б-я, се считат, че са доходи от източник в Б-я. Те са:

1.Възнаграждения за лица, работещи на свободна практика – при условие, че сумата на възнагр-ието се приспада при изчисляването на печалбата или дохода на платеца, или би се приспаднала, ако платецът не бъде освободен от данък в/у печаллбата или от данък в/у дохода;

2.Вазнагр-ия, различни от работна заплата, изплащана на служител или член на управителен или контролен орган, българско ЮЛ, клон на чуждестранно лице, ръководител, пълномощник или служител в търговско представителство на чуждестранно лице по Закона за чуждестранните инвестиции или на друго лице, изпълняващо идентични или подобни;

3.Пенсии;

4. Дивиденти и разпределения на печалба от персонофицирани и неперсонофицирани дружества, включително договори за съвместна д-ст;

5. Лихви;

6. Наеми, възнаграждения по договори за лизинг, франчайзинг, факторинг и други подобни;

7. Авторски и лицензионни възн-ия;

8. анюитети;

9. Обезщетения и неустойки;

Доходи от изт-ци в Б-я са още:

доходи от селско и горско стоп., доходи от използване на недвижимо имущ-во и положителни разлики от продажба на имущ-во, намиращо се на територията на стр.;

доходи от сделки с дялове в местни др-ва;

доходи от български държ. и общ. ценни книжа, издадени от държавата, общините и местни ЮЛ;

доходи от прехвърляне на предприятие на ЕТ, без оглед дали приобретателят – български гражданин, е местно или чуждестранно лице;

Облагаеми доходи:

На облагане подлежат доходите, произтичащи от:

Трудови правоотношения и от приравнени към тях правоотношения;

Д-ст като ЕТ, независимо дали е регистриран по ТЗ;

Занаятчийска д-ст;

Упражняване на свободна професия;

Извършване на услуги с личен труд.

Д-сти в областта на селското, горското и водното стопанство.

Продажба и замяна на недвижимо имущество, пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства;

Продажба  на акции, дялове и др. участия в търговски др-ва в неперсонифицирани др-ва и др. форми на съвместна д-ст;

Прехвърляне на предприятие на ЕТ;

10 Наем, рента и аренда;

11. Временно отстъпване ползването на права по договор за лиценз, фрайчайзинг, факторинг и др. подобни;

12. Авторски и лицензионни възнаграждения;

13. Обезщетения за пропуснати ползи;

14. Лихвите, извън случайте, в които не подлежат на облагане;

15. Възнграждения за положен личен труд в дружества и в кооперации и производствени дивиденти от кооперации;

16. Дивиденти, доходи от дялово участие;

17. Премии и награди от спортни състезания;

18. Други доходи, които не са определени като необлагаеми или не са освободени от облагане по закон;

Посочените доходи могат да бъдат парични и непарични. Непаричните се оценяват по пазарната цена към датата на придобиването им. Доходът във валута се преизчислява в левове по курса на БНБ към датата на придобиването му. Когато възнаграждението във валута е платено в брой извън страната, прилага се курсът на деня на внасянето му в страната.

Доходът се смята за придобит:

при плащане по безкасов път – в деня на плащането;

при плащане по безкасов път – в деня на заверяване на сметката на получателя на дохода, ако получателят е посочил банката, в която да му се плати;

при плащане в натура – в деня на получаване на облагането;

Необлагаеми доходи:

Не подлежат на облагата:

Доходите от продажба или замяна на:

а) апартамент, къща или вила, включително прилежаща земя, при условие, че са били основно жилище на продавача не по-малко от 3 г. преди продажбата или замяната;

б) до два недвижими имота, които не са основно жилище на продавача, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако времето между придобиването и продажбата или замяната е повече от 5 г.;

в) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, придобити от данъчнозадължено лице не по-малко от 1 г. преди продажбата;

г) движимо имущество, независимо от времето на придобиване;

2.Сумите, получени от задължително пенсионно, здравно и социално осигуряване;

3.Лихвите по влогове и депозити в ДСК, в местни търговски банки, клонове на чуждестранни банки, взаимоспомагателни каси, спестовно-кредитни кооперации, лихвите и отстъпките от държавни и общински книжа и мораторните лихви по облигационни отношения;

4. Обезщетения и други подобни плащания при средна и тежка телесна повреда, смърт или професионално заболяване, обезщетенията по имуществени застраховки и обезщетенията за отчуждаване на права и загуби до размера на загубата, обезщетения по застраховки “Живот” и други лични застраховки в страната;

5. Лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане;

6. Паричните и непаричните доходи от социално подпомагане, получени на основание на нормативен акт, и обезщетенията при безработица;

7. Помощи, получени от социални фондове и организации;

8. Добавки, обезщетения и помощи за деца, получена на основание на нормативен акт и плащания за издръжка, получени от правоимащи лица съгласно разпоредбите на Сметния кодекс;

9.Стипендии в полза на местни ФЛ за обучение в страната и в чужбина;

10.Парични суми и материални награди, получени на основание на нормативен акт, от донори за предоставяне на биологични продукти и органи на човешкия организъм;

11.Печалбите от Държавната парично-предметна лотария и от Българския спортен тотализатор, премиите и печалбите от хазартни игри и други игри на щастие;

12. Заплати и възнаграждения на: членовете на персонала на дипломатическите представителства, членовете на консулствата, служители на междудържавни и междуправителствени организации и членовете на семействата на изброените лица, доколкото това е предвидено в съответния международен договор;

13. Резпределената под формата на нови дялове и акции печалба в търговски дружества, както и разпределената печалба под формата на увеличаване на номиналната ст-ст на същуствуващите дялове и акции;

14. Разпределената печалба чрез която е увеличен капиталът чрез издаване на нови акции и дялове или увеличаване на номиналната стойност на съществуващите такива;

За доход не се смята полученото при продажба или замяна на имущество, придобито по наследство, завет, дарен и на реституирано имущество, както и наследствата и даренията. С данък не се облагат и доходите на земеделските производители – ФЛ, включително извършващи д-ст като ЕТ, за непреработената растителна и животинска продукция.

Сборът от всички парични е непарични доходи, получени от ФЛ през данъчната година дава общият годишен доход, а облагаемият доход се получава като от общият годишен доход се приспаднат:V – необлагаемите доходи;

доходите от дейности, обложени с патентен данък;

освободените от облагане по силата на закон доходи;

обложените с еднократен данък доходи по реда на този закон;

обложените с еднократен данък доходи по реда на закона за корпоративното подоходно облагане;

След като от облагаемият доход за съответната данъчна година се приспаднат разходите за дейността и предвидените вноски и облекчения, се получава данъчната основа.

Определяне на данъчната основа.

Доходи от трудови правоотношения – облагаемият доход от трудовите правоотношения, включва всички плащания, включително награди в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, получени от данъчно-задължените лица за календарния месец.

Не подлежат на облагане.

стойността на безплатната предпазна храна, противоотровите и личните предпазни средства, както и стойността на безплатната храна на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в здравните заведения, на операционните екипи, на екипите по кръвонабиране;

стойността на специалното работно облекло, безплатното работно и униформено облекло;

командировъчните пари;

стойността на картите за пътуване от местоживеенето до местоработата, осигурени безплатно от работодателя;

социалните разходи за сметка на работодателя, обложен по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане;

Данъчната основа за доходите от трудови правоотношения се определя като облагаемият доход за календарния месец се намали с вноските за социалните, здравните, пенсионните и други осигуровки, които работникът или служителят по закон е задължен да прави за своя сметка. Облагаемият доход се намалява също с внесените суми за доброволно социално, пенсионно и/или здравно осигуряване.

Доходи от стопанска дейност, включително селско, горско и водно стопанство, и от други дейности по извънтрудови правоотношения.

ФЛ, извършващи дейност като ЕТ, независимо дали са регистрирани по ТЗ, формират данъчната основа за доходите по реда на ЗКПО.

Нотариусите и лицата, упражняващи частна и медицинска практика, формират данъчната основа за доходите от тези дейности по реда на ЗКПО или по техен избор по реда на ЗОД (т.е. този закон).

Лицата, упражняващи свободна професия и други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения, както и лицата, извършващи срещу възнаграждение управление и контрол, формират данъчната основа за доходите от тези дейности по реда на ЗОДФЛ.

Данъчната основа за лицата, които се облагат с този закон се определя, като облагаемият доход се намалява с:

а) разходи за дейността:

70 на сто – за отглеждане на животни и птици, за пчеларство и бубарство, за непреработена продукция от тях и за култивирани гъби;

60 на сто – за горско и водно стопанство и за растениевъдство;

50 на сто – за производство на декоративни храсти и цветя, за създаване на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството, както и на ръчно изработени произведения от майстори на народните художествени занаяти, за авторски и лицензионни възнаграждения;

35 на сто – за занаятчийски дейности, за упражняване на свободна професия или за извършване на услуги с личен труд;

25 на сто – за управление и контрол;

б) вноски за социални, здравни, пенсионни и други осигуровки, които лицата по закон за задължени да правят за своя сметка, както и вноски за доброволно социално, пенсионно и здравно осигуряване;

в) облекченията за дарения в размер 5 на сто след намаленията по а) и б);

Данъчната основа за лицата, упражняващи свободна практика, чийто доход е получен в резултат на дейност, извършвана в продължение на няколко години – научни трудове, художествени произведения, изобретения и други аналогични на тях, може да се определи, като облагаемият доход се раздели на броя на годините, през които съответната дейност е упражняване, но на не повече от четири.

Доходи от продажба и замяна на недвижимо и движимо имущество.

Данъчната основа при продажба или замяна на недвижимо имущество е разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество.

Данъчната основа при продажба или замяна на пътни, водни и въздухоплавателни превозни средства е разликата между продажната цена и по-високата от фактическата или актуализираната цена на придобиване на това имущество. За всяко останало движимо имущество данъчната основа е разликата между продажната цена и ревалозираната цена на придобиване.

Данъчната основа при прехвърляне на предприятие на ЕТ е разликата между определената с договор продажна цена и балансовата стойност на активите.

4.Доходи от наем, рента и аренда – данъчната основа за доходи от отдадено под наем движимо и недвижимо имущество от аренда или от рента се определя, като облагаемия доход се намалява с 20 на сто разходи, освен ако основният ремонт на имуществото или подобряването на качествата на земята е за сметка на ползвателя и при условие, че ползвателят не е приспаднал цялостно или частично разходите за основен ремонт или за подобряване на качеството на земята от наема, арендата или рентата.

Облагаемият доход се намалява с облекчение за дарение в размер 5 на сто след приспадане на признатите разходи.

5. Други доходи – данъчната основа е брутната сума на получените доходи от:

временно отстъпване ползването на права, като право по договор за лизинг, франчайзинг, факторинг и др.;

парични и предметни награди от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодателя или възложителя на дейността;

обезщетения за пропуснати ползи и неустойки от такъв х-ер;

производствени дивиденти от кооперации;

упражняване на права на интелектуална собственост по наследство;

случайни сделки;

доходи от доброволно, социално, пенсионно и здравно осигуряване;

Данъчни облекчения.

Данъчно облекчение за дарение се ползва при условие, че ни е в полза на: образователни и здравни заведения и организации, които са на бюджетна издръжка; с организации с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, културни и спортни цели; регистрираните в страната вероизповедания; общини; фондове за подпомагане на инвалиди и пострадали от природни бедствия; БЧК; подпомагане на социално слаби, инвалиди, деца с увредено здраве или без родители; възстановяване и опазване на исторически и културни паметници.

Данъчно облекчение за дарение се ползва и при условие, че лицата, предоставили дарението, нямат неизплатени декларирани държавни вземания или такива, установени с данъчно облагателен акт към момента на извършване на дарението.

Когато дарението е в непарична форма, неговата стойност, определя въз основа на документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до 3 месеца преди датата на дарението. Извън този случай стойността се определя по реда на Закона за местните данъци и такси.

Дарението се счита за извършено както следва:

– за парични средства, чрез получаване на дарителско свидетелство, на документ за банков превод или други удостоверяващи документи – от датата, на която средствата са получени от надарените;

– за движими вещи, недвижими имоти и за учредяване или прехвърляне на ограничени вещни права върху тях – от датата на получаването, съответно сключването на сделката за прехвърлянето на имота или правата;

Данъчната основа за облагане на доходите на лица е определена от компетентните органи, група инвалидност се определя, като полученият облагаем доход се намалява с двойния размер на необлагамия месечен, съответно годишен минимум.

За дейностите, подлежащи на облагане с патентен данък с група инвалидност ползват намаление на окончателния и годишен данък в размер 50 на сто.

Облагане с окончателен годишен (патентен) данък.

С патентен данък се облагат ФЛ и предприятия, извършващи дейности, посочени в ЗОДФЛ и с годишен оборот за предходната година до 75 млн.лв.

Някои от дейностите, подлежащи на облагане с патентен данък са следните: хотели и други средства за настаняване; ресторантьорство; платени паркинги; дърводелски, шивашки, обущарски, металообработващи, кожарски, бръснаро-фризьорски, козметични услуги, маникюр, часовникарски услуги, водопроводни и стъкларски услуги; отдаване на видеокасети под наем; компаньонки и компаньони; масажисти, гадатели и екстрасенси; заложни къщи, продажба на българска и преводна литература и др.

За всяка от упражняваните дейности лицата заплащат данък поотделно.

Когато с личен труд ФЛ извършва повече от един вид дейности, които са взаимно свързани или се допълват патентният данък е дължим:

– за основна дейност – в пълен размер;

– за друга дейност – 25 на сто от годишния размер на данъка за съответния вид дейност.

Лицата, извършващи дейност по този закон (без компаньонки, екстрасенси, масажисти и др.), които са пенсионери, упражняват дейността лично и не наемат работници, заплащат 60 на сто от определения окончателен данък за съответната дейност.

Когато дейността е свързана с използването на постоянно място, като ателие, магазин, склад и други подобни, лицата използват задължително електронни касови апарати с фискална памет.

Изчисляване и удържане на данъка.

Сумата на данъка за данъчната година се определя върху данъчната основа, съгласно таблица (чл.35 от ЗОДЮЛ)

Авансови плащания:

– лицата, упражняващи свободна професия, дължат авансово данък в размер 15 на сто;

– не дължат авансово данък лицата, които извършват дейности, облагаеми с патентен данък.

Деклариране на дохода и внасяне на данъка.

Данъчно задължените лица подават годишна данъчна декларация в срок до 15 април на следващата година. Данъчната декларация се подава в данъчната служба по местоживеене, а за чуждестранните лица – по адреса на последното пребиваване в страната.

Лицата, подлежащи на облагане с окончателен годишен данък подават декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Лицата декларират осъществяването на дейността за данъчната година. Декларацията се подава в следните срокове:

До 31.12 на предходната година – от ФЛ, които не са регистрирани по ТЗ;

До 14.01 на текущата година – от лицата, регистрирани по ТЗ;

3.Преди започване на дейността.