Данните за промишлеността през януари са положителен сигнал за българската икономика

Днес Националният статистически институт публикува данните за индустриалното производство и оборотите в промишлеността за месец януари 2010 г. Спадът на промишленото производство е намалял до едва 0.9% на годишна база. За сравнение, спадът на показателя през същия месец на 2009 г. е 19%, като той достига дъното си през май 2009 г. (спад от 23.7%). С най-големи спадове са производството на изделия от други неметални  минерални суровини (поради спада в строителството) и производството на машини и оборудване, съответно с около 37 и 27%. Следват производствата на облекло и текстил, но трябва да се има предвид, че текущото нарастване на поръчките към тях, за което има информация от страна на производителите, ще се отрази в нарастване на производството им със закъснение от едно до две тримесечия. Същевременно, налице са и 13 отрасъла, които показват нарастване на производството на годишна база. Най-големи темпове на нарастване са отчетени при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета (с 93.2%), добивът на метални руди (34.1%), производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти (28.2%), производството на електрически съоръжения (22.7%).

Подобна е ситуация при индексите на оборотите в промишлеността, където през януари спадът е намалял до 2.8% на годишна база. Представянето на отраслите по този показател е аналогично на представянето по отношение на промишленото производство.

От публикуваните от НСИ данни за строителната продукция и индекса на оборота в сеткор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ също може да се заключи, че е налице осезаемо забавяне на спада и обръщане на тенденциите в посока възстановяване.

Заедно с публикуваните вчера експертни оценки за нарастването на износа на годишна база, данните за промишлеността потвърждават положителните сигнали за възстановяване на българската икономика след изключително негативното развитие през 2009 г.