Далекосъобщения: Комисията призовава държавите-членки да увеличат усилията си за популяризиране на единния европейския номер 112 за спешни повиквания

За отбелязване на 11 февруари — Европейския ден на номер 112, европейският комисар по цифрови технологии Нели Крус е изпратила писмено послание до държавите-членки, в което ги призовава да увеличат усилията си за повишаване на осведомеността относно единния европейския номер 112 за спешни повиквания. Въпреки леко нарастване на осведомеността, все още трима от всеки четирима граждани на ЕС не знаят, че могат да се обадят на номер 112 за спешно свързване от дома или при пътуване в ЕС с полицията, пожарната служба или медицински служби. Рефлексът за незабавно набиране на този жизнено важен номер 112, който сега функционира във всички държави от ЕС, би могъл да спаси живот и да намали наранявания.

Комисарят по цифрови технологии Нели Крус заяви: „Единният европейски номер за спешни повиквания е от полза само ако хората знаят за него.На Европейския ден на номер 112 призовавам националните власти да увеличат усилията си и направят още повече за информиране на своите граждани относно 112 — номер, който може да спаси живот.“

Проведено неотдавна проучване от Евробарометър показа, че едва една четвърт (25 %) от анкетираните граждани на ЕС спонтанно определят 112 като номер за повикване на аварийно-спасителни служби навсякъде в ЕС. Това е увеличение само с един процент на нивото в ЕС от 2009 г. (24 %) насам. В някои държави обаче гражданите са много по-добре осведомени отколкото миналата година за 112 като номер за спешни повиквания в целия ЕС: Белгия и Словакия (увеличение с 9 процентни пункта), Словения (плюс 7 процентни пункта), Полша (плюс 6 процентни пункта), Литва и Унгария (плюс 5 процентни пункта). В Чешката република, Люксембург, Полша, Словакия и Финландия над половината от населението знае за номер 112. Но както и миналата година, в Италия, Гърция и Обединеното кралство по-малко от 10 % от гражданите знаят за номер 112, което е най-ниското ниво на осведоменост в ЕС.

В 21 държави от ЕС европейският номер 112 за спешни повиквания фигурира в телефонни указатели, а в 20 държави от ЕС — върху превозни средства за спешна помощ. Но съгласно проучването само 22 % от анкетираните граждани на ЕС са заявили, че са получили информация относно номер 112. Мнозинството (62 %) са заявили също така, че не са достатъчно информирани относно номера за спешни повиквания в ЕС. Много граждани се сблъскват и с езикови проблеми: един от всеки десет души има трудности при комуникирането на друг език, когато се обажда в чужбина на номер 112, макар че според държавите-членки техните служби за приемане на спешни повиквания на номер 112 могат да реагират адекватно на повиквания поне на английски.

Предоставянето на информация относно местонахождението налицата, обаждащи се на номер 112, може да ускори пристигането на аварийно-спасителните служби, да намали сериозността на нараняванията и дори да спаси живот. Центровете за приемане на повиквания в 20 държави в ЕС (спрямо 9 държави през 2008 г.) почти веднага съобщават на аварийно-спасителните служби местонахождението на лицата, обаждащи се на номер 112, благодарение на системи за определяне на местонахождението автоматично или почти мигновено след поискване.Комисията предприе обаче правни действия срещу Италия, тъй като там все още не се предоставя информация на аварийно-спасителните служби относно местонахождението на лицата, обаждащи се по мобилен телефон на номер 112 ( IP/09/1784).

История

112 е европейският номер за спешни повиквания безплатно от фиксирани и мобилни телефони навсякъде в ЕС.От юли 2009 г. насам гражданите, използващи своите мобилни телефони, докато се движат в друга държава от ЕС, получават текстово съобщение (SMS) с информация относно номер 112.

С реформата на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията ( MEMO/09/568) разпоредбите на ЕС за номер 112 бяха засилени, по-специално за по-бързото предоставяне на аварийно-спасителните служби на информация за местонахождението на обаждащия се, повишаване на осведомеността (особено на пътуващи лица), разширяване на обхвата на задълженията относно достъпа, така че да обхване и доставчици на някои телефонни услуги по Интернет (VoIP), и осигуряване на достъп на потребители с увреждания.

За да се гарантира ефективното функциониране на номер 112, Комисията започна правни действия срещу 14 държави-членки относно липсата на информация за местонахождението на обаждащия се; IP/09/1784). Правни действия бяха предприети и приключени също и срещу Полша и България относно наличността на номер 112 ( IP/05/1585, IP/09/163), както и срещу Италия относно подходящото реагиране от страна на аварийно-спасителните служби на повиквания на номер 112, като този случай бе приключен неотдавна ( IP/10/65). понастоящем 13 от тях са приключени след предприемането на корективни мерки (все още не е решен случаят с Италия,

Понастоящем номер 112 функционира във всички държави от ЕС (IP/08/1968).Макар 112 да функционира успоредно със съществуващите национални номера за спешни повиквания, Дания, Финландия, Нидерландия, Португалия, Швеция, Румъния и Малта решиха 112 да бъде техният основен национален номер за спешни повиквания.