Годишно приключване и разпределение на печалбата

Годишно приключване и разпределение на печалбата – до края на месец февруари ежегодно УС, съответно СД съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и го представя на експерт-счетоводителите, избрани от ОС. Отчетът се придружава от доклад за дейността на дружеството. В този доклад се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството Разяснява се годишния счетоводен отчет /ГСО/. Изисква се в ГСО за дейността на дружеството задължително да се посочват: а/ възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите; б/ придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството; в/ правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството; г/ участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25% от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет; д/ договорите, които членовете на съветите или свързани с тях лица са сключили с дружеството през годината и които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. В ГСО се посочва планираната стопанска политика през следващата година. НС при двустепенната система на управление проверява ГСО, доклада за дейността и предложението за разпределяне на печалбата. След одобрението им той приема решение за свикване на редовно ОС. При едностепенната система на управление предложението за разпределяне на печалбата се прави от СД, който свиква ОС. Недопустимо е ГСО да се приеме от ОС без проверка на експерт-счетоводител. Той участва в заседанието на НС, съответно СД /чл. 251, ал. 3/. Изисква се провереният и приет ГСО на АД да бъде представен в търговския регистър. Съобщението за това се обнародва в ДВ. Задължение на дружеството е да изплати на акционерите гласувания от ОС дивидент в срок от три месеца от провеждането му. Изключение съставлява случаят, когато в устава е предвиден по-дълъг срок /чл. 247а/.  Дивиденти и лихви се изплащат, само ако според проверения и приет ГСО нетната стойност на активите, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, на фонд “Резервен” и на другите фондове, които дружеството е длъжно да образува. По смисъла на закона чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му. Плащанията на дивиденти и лихви се извършват до размера на печалбата за съответната година, на неразпределената печалба от минали години, на частта от фонд “Резервен” и от другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или от устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и на отчисленията за фонд “Резервен” за другите фондове, които дружеството е длъжно по закон или по устав да образува. Ако са извършени плащания, без да са налице споменатите законови предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми. Изключение съставляват случаите, когато дружеството докаже, че те са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки /чл. 247а/.