В селата коефициентът на безработица е 9.7%, а в градовете – 5.7%, сочат данни на НСИ

procentСофия. През третото тримесечие на 2009 г. безработните лица са 234.5 хил., от които 127.0 хил. – мъже, а 107.5 хил. – жени. Коефициентът на безработица е 6.7% и спрямо съответното тримесечие на 2008 г. се увеличава с 1.6 пункта, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Коефициентите на безработица по пол не се различават съществено и са съответно 6.8% за мъжете и 6.5% за жените. За разглеждания период безработицата нараства и при двата пола – с 1.8 пункта при мъжете и с 1.2 пункта при жените. Същевременно обаче различието в равнището на безработица по местоживеене остава значително. В селата коефициентът на безработица е 9.7% и е с 4.0 пункта по-висок от този в градовете (5.7%).
Безработните младежи (15 – 24 навършени години) са 48.1 хиляди. Коефициентът на младежка безработица е 16.5%, като той е съответно 16.9% при мъжете и 15.9% при жените.
Броят на безработните лица с продължителност на безработицата по-малка от една година се увеличава с 54.9% в сравнение с третото тримесечие на 2008 г. и достига до 135.8 хил. през третото тримесечие на 2009 г., докато броят на продължително безработните лица (от една или повече години) през посочения период остава почти непроменен. Продължително безработни са 98.7 хил., или 42.1% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 2.8%.
Лицата, които през третото тримесечие на 2009 г. са безработни, но са имали предишна работа са 194.7 хил. (83.0% от всички безработни), или с 48.7 хил. повече в сравнение с третото тримесечие на 2008 година. Делът на безработните лица, които са напуснали последната си работа поради уволнения и съкращения (от всички безработни, които са имали предишна работа през последните 8 години) се увеличава от 43.1 на 52.7%.

агенция „Фокус“