Вътрешни отношен – права и задължения на съдружниците.СД

Уреждане – вътрешните правоотношения в СДсе разделят на две групи: а/правоотношения между всеки от съдружниците и СД. Вътрешните правоотношения в СД се уреждат в договора за учредяването му или по допълнително съгласие между всички съдружници. Допустимо е съдружниците да уредят тези отношения по своя преценка. Но за случаите, когато те не са се възползвали от тази възможност, ТЗ съдържа разпоредби, в раздел ІІ на глава единадесета, посветена на СД. Разпоредбите имат диспозитивен характер. Договорното уреждане на вътрешните правоотношения в СД има предимство пред законовото. Единствено недопустимо е да се уреди в учредителния договор приемането на решения по друг начин, отколкото е предвидено в ТЗ. Недопустимо е някой от съдружниците на каквото и да било основание да разполага с повече гласове. Изисква се решенията да се вписват в протоколната книга.