Вътрешна и външна среда на организацията

Вътрешната среда се формира от основните променливи в нея. Тези  основни променливи са: целите, организационната структура, хората, задачите и технологията. Всички те са взаимносвързани.
Целта може да бъде дефинирана като желан резултат или конкретно крайно състояние към което се стреми организацията.
Структурата представлява съвкупност от връзки и всаимоотношения между отделните нива на управление и отделните функционални области, които създават възможности за най-ефективно осъществяване на целите на организацията.
Задачите може да се дефинират като предписани работи или серия от такива, както и част от работа, която трябва да бъде изпълнена по предварително предписание и в предварително уговорен срок. Задачата е следствие от разделението на труда. Всички задачи могат да се обособят в три основни категирии:
«    работа с хора (ръководители);
«    работа с информация (функционални специалисти);
«    работа с вещи (производствени работници).
Технологията е начина на въздействие върху предмета на труда с цел получаване на конкретен резултат. Това е една променлива компонента на вътрешната и външна среда на организацията.
Хората (персонал, човешки ресурси) са основен фактор на една организация. Основното при тях са съвместяване на ценностите т.е.ценностите на организацията да се съвместят с ценностите на индивидите.
Външната среда представлява съвкупност от фактори, които оказват въздействие върху поведението на организацията.
Под поведение на организацията се разбира реакцията и решенията на нейното висше ръководство спрямо въздействието на външната среда. Тези фактори се групират в две групи:
1-ва група – среда на пряко въздействие т.е.фактори, които оказват непосредствено влияние върху организацията;
2-ра група – среда на косвено въздействие т.е.фактори, които не оказват пряко и незабавно въздействие върху поведението на организацията.
Основните фактори с пряко въздействие са: доставчици, финансови ресурси, човешки ресурси, материални ресурси, потребители, конкуренти, закони и държавни органи , синдирати.
Факторите с косвено въздействие са: международни събития, състояние на националната икономика, социални и културни фактори, политически фактори, научно-техническия прогрес (технилогиите).
Всички фактори на външната среда са взаимносвързани и обусловени. Това означава, че всяко изменение на действието на един от факторите въздейства върху останалите фактори. Влиянието на ъншната среда върху организацията е сложно. Броят на факторите и тяхната сила на въздействие спрямо поведението на различните организации е различно и това зависи от спецификата на организацията.
Външната среда има някои основни характеристики:
G    динамика на виншната среда т.е.скоростта с която протичат измененията в нея;
G    неопределеност – тя е функция на обема на информацията, с която разполага ръководството на организацията.