Външно-търговски режим на Р. България

Външно-търговският режим на всяка страна е важен лост за регулиране на нейната външно-икономическа дейност. Отчита основните принципи като насърчаване на износа, увеличаване на конкурентноспособността на националните стоки, стабилизиране на вътрешния пазар. Всичко това се извършва в контекста на членството на България в СТО, т.е. при изпълнение на поетите от страната международни  ангажименти.
Създаване на зони за свободна търговия. Обхваща страни, които са премахнали митата помежду си, които са запазили митата на стоки от трети страни.
Учредяване на митнически съюзи. Митническият съюз е по-солидна интеграция на две страни в митническата област. При него не само се премахват митата, но и се изгражда обща митническа тарифа и обща митническа политика по отношение на трети страни.
Изграждане на общ пазар Това е най-висшата форма на икономическа интеграция, след което започва политическата. Общият пазар представлява съвкупността от държави между, които се осъществява безпрепятствено движение на стоки, хора и капитали. Тук се премахват не само митническите бариери, но и икономическите.