Възстановителни принудителни административни мерки

И при възстановителните мерки правното основание е правното нарушение, само че при тях се изисква от нарушението да е последвала някаква вреда – имуществена или от морален характер. Ето защо възстановителната мярка е недопустима, безсмислена при липса на правно нарушение.
Предназначението на тази мярка е да отстрани, да възстанови вредните последици от извършеното вече правно нарушение. Тук се касае вече не за формално нарушаване на правна повеля, а за резултатно правно нарушение, което има своите външно изразени вредни последици. Материално или морално изразената вреда трябва да е следствие от прановарушението, извършено от определен субект на правото.
Прилагането на възстановителните принудителни административни мерки е нещо различно от възстановяването на вреди от държавата на граждани, причинени им от незаконни действия и актове на административни и правозащитни органи по Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани. По този закон се възстановяват вреди на граждани от незаконни актове и действия на държавни органи и длъжностни лица, извършени в процеса на изпълнение на техните компетенции. Такива вреди могат да настъпят от незаконен административен акт, от незаконно задържане под стража на невинен гражданин, от незаконна присъда на съдебен орган и т.н., но не и от правно нарушение на граждани. Възстановяването на вреди по посочения закон е израз на гражданско правораздаване, а възстановяването на вреди чрез принудителни административни мерки от възстановителен характер – израз на държавно управление от принудително естество.
Юридическото основание за прилагане на възстановителна мярка е да са нанесени реални ,а не фиктивни вреди от извършеното правонарушение.Тежестта на доказване и при възстановителните мерки лежи върху този, който ги прилага. Той е този, който е задължен да докаже, че вреди от правното нарушение има, че те наистина са реални и възстановяването им е било възможно правомерно поведение от негова стрна. Обикновено възстановителната мярка не се прилага служебно, а при поискване от потърпевшия, от пострадалия, от този, който твърди, че от правното нарушение е понесъл определени вреди.
Характерно за възстановителната мярка е и това, че тя се прилага в интерес  на пострадалия от правното нарушение; че прилагането и води до реално отстраняване на вредата или вредите; че не съставлява правна санкция; че същинското и приложно поле е там, където реалното отстраняване на вредите е фактически  възможно; че е средство за реална защита на противоправно накърнени субективни права и законни интереси на съответните правни субекти и оказва важно възпитателно и превантивно въздействие; че съставлява самостоятелно проявление на принудителна административна мярка.
Някои типични примери за възстановителни принудителни административни мерки са:
премахването на незаконни строежи;
възстановяването на незаконно премахнати законно съществуващи строежи;
извеждане по административен ред на лице, което самоуправно се е настанило в жилищно или друго помещение, собственост на друго лице;
изземване на селскостопанска продукция на лицата, които противозаконно са я отнели;