Възражение за прихващане (НП)

Възражение за прихващане (НП)
Разлика между НИ и възражение за прихващане:
Възражението е защитно средство, с което ответникът иска да отблъсне исканията на ищеца. Ако първоначалният иск бъде отхвърлен, на ответника няма да се присъди нищо. Ако вземането на ответника е по-голямо от това на ищеца, тон ще го предяви с иск, а ако е по-малко -ще направи възражение. Възражението може да се предяви и пред въззивната инстанция.
IV. Обратен иск – с първоначалния иск се съединява искът на една от страните срещу подпомагащата страна. Срок – първото заседание.
ОИ има за предмет регресното притезание на една от страните срещу подпомагащата страна (чл. 174 ал.2). Регресно е притезанието, спрямо което правото, предмет на първоначалния иск е преюдициално. Тази връзка е нормативна, а не причинна. В този случай има евентуално ОСИ. Ако съдът отхвърли първоначалния иск, няма право да се произнася по ОИ.