Възможни положителни и отрицателни резултати

Положителни резултати:

1. Не е възможно да се финансира държавния бюджет.

2. Отпада и рефинансирането на търговските банки от Централната Банка

3. Действа ограничително на инфлационното обезценяване на националните пари в обръщение .

4. Количеството на парите в обръщение се увеличава само при увеличение на валутните резерви.

5. Фиксираният обменен курс на националната валута към приетата за базисна валута води до успокояване и нормализиране на пазара и икономиката като цяло.

6. Стабилизиране на цените.

7.Въвеждане на конвентируемост на националната валута към базисната.

8.Лихвеното равнище се нормализира.

9. Равнището на данъците обикновено намалява ( тяхното относително равнище ) , като се разчита на повишената им събираемост.

10. Пълна прозрачност в действията и политиката на Валутния борд

11.Невъзможност за оказване на натиск при осъществяване на пазарна политика.

12. Обикновено при въвеждането на механизма на Валутния борд страните избират подценяване на националната валута спрямо базисната, а от там и спрямо останалите водещи валути на международните пазари.

Отрицателни резултати

1. Отпада възможността за провеждане на парична политика от Централна Банка .

2. Икономическите процеси в областта на паричното обръщение са в силна зависимост от икономическите , финансовите, валутните и други процеси в страната приета за базисна.

3. Наблюдават се неблагоприятни социални ефекти като:

–         намаляване на социалните разходи на бюджета

–         увеличаване на безработицата

–         намаляване на реалните доходи и покупателната способност на населението

–     очаквани кризи и фалити в банковия сектор