Възбрани

1.  Определение – също като запора, по за недвижими имоти.
2.  Цел – също като запора.
3.  П ред поставки – също като запора, но недопустимата възбрана се валпдира, ако след пея длъжникът продаде несеквестируемня имот.
Възбраната се счита за наложена, когато (чл.343 ал.2):
а)  на длъжника се връчи ИДИ;
б)  съдията по вписванията впише писмото на СИ за вьзбраната – за да може тя да се противопостави на третите лица.
Описът и оценката следват възбраната, а не са част от фС на нейното налагане.
4.  Процесуални последици – също като запора.
5.  Гражданскоправни последици:
а)  спрямо длъжника – също като запора;
б)  спрямо третите лица – разпореждането е недействително за тях, само ако е след вписването. Особеност: при недействително разпореждане взискателят може да продължи изпълнението даже ако владението е предадено на третото лице.