Въвеждат се ограничения за строителство на обекти за производство на електроенергия от ВЕИ върху земеделски земи

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за опазването на земеделските земи. Проектът е насочен към усъвършенстване на правната рамка за регулиране на очерталите се през последното десетилетие тенденции за промяна на предназначението на земеделските земи във връзка с интензивната инвестиционна дейност. Целта е да се постигне по-добър баланс при опазването на земите за земеделско ползване и нуждите на инвестиционния растеж.

Част от промените са свързани с въвеждане на ограничение за изграждането или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници върху земеделски земи от първа до четвърта категория, както и върху поливни площи, като целта е да се опази високо продуктивната земеделска земя.

Проектът предвижда още промяната на предназначението на земите от първа до четвърта категория, на поливни земи, както и за целите на изграждане на енергийни обекти, да се извършва на централно, а не на местно ниво, както е сега. Промяната ще се извършва от Комисията по земеделските земи, като целта е постигане на по-висока степен на защита и контрол. Това е и мотивът в състава на Комисията да бъде включен и представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Същевременно се предлага решенията на Комисията да губят своето правно действие, когато в едногодишен срок от влизането в сила на решението за определяне на площадка или трасе не е поискана промяна на предназначението. Решенията за промяна на предназначението губят правно действие по силата на закона още в случаите, когато таксата по чл. 30 от ЗОЗЗ не бъде заплатена в 3-месечен срок, или ако в 2-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано разрешение за строеж на обекта. Същото е валидно и ако в 3-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало.Тези правила няма да се прилагат при изграждане на обекти за държавни и общински нужди.

Проектозаконът предвижда още платените такси за промяната на предназначението да не се възстановяват при отмяна на решението, както и при отпадане на действието му по право, когато решението губи правно действие. Тази норма ще преустанови практиката на необосновани искания за промяна на предназначението. С проекта се увеличава размерът на глобите и имуществените санкции при нарушаване на закона.