Въвеждане на по-висока сигурност във фирмата

Друго важно приложение при използването на изчислителната и комуникационната техника е повишаването степента на сигурност във фирмата. Развитието на съвременните средства за мониторинг на обекти, пренасяне на данни на разстояние и възпроизвеждане върху различни носители (РС, телевизионни приемници и GЅM приемници) създават нови възможности за повишаване сигурността във фирмата (офиса, производственото помещение, складове и пр).

Собствениците на малък бизнес трябва да знаят, че наличието на персона­лен компютър в дадено помещение или наличието на група персонални компют­ри свързани в мрежа, е предпоставка за създаване на система за наблюдение (включително и денонощно) посредством добавянето само на наблюдателна ка­мера, връзка между тях и съответен софтуер. Всичко това като допълнителна ус­луга струва около 100 $, но в замяна на това създава възможност за пряко наб­людение за всичко, което се извършва в магазина, офиса, склада, производстве­ното хале и пр.