Всички зелени растения имат нужда от светлина

Всички зелени растения имат нужда от светлината като енергиен източник за изграждане на собствени органични ве­щества. Тя им е особено необходима за асимилиране (получа­ване на собствени за организма вещества от чужди) на въгле­роден двуокис от въздуха за изграждане на въглехидрати, при което са необходими още вода и хлорофил. Светлината дава възможност на зелените растения да се развиват и да растат. Тя оказва влияние върху растежа на растенията по два начи на: в денонощието и през годината се сменят както интензивността на светлината, така и продължителността на действието й (количеството светлина = на интензивността на светли­ната х дължината на деня). Тези промени на естествената светлина в продължение на една година са значителни в на­шата умерена климатична зона, а с приближаването до еква гора те намаляват. Освен това тук периодът на най-слабата светлинна интензивност съвпада с най-късия ден. Затова у нас през зимата светлината, която се използва, е в по-малко коли­чество. Тъй като всички наши стайни растения произхождат от по-южни области с равномерно разпределение на светлина та, през зимата дневната светлина не е достатъчна за пости­гане на оптимален растеж. Растенията, произхождащи от тро пич ни и субтропични гори, понасят това състояние по-добре (например срещащите се в полумракана девствената гора селагинела, хлорофитум, семейно щастие, бегония), отколкото ти­пичните светлолюбиви растения на степите — тлъстиговите и кактусите, които страдат от липса на светлина. Следователно у нас светлината през зимата достига своя минимум в здравето на растенията. Това мо­же да се избегне по два начина: или да се намалят другите фактори на растеж (топлина, влажност и хранителни вещест­ва) и растенията да преминат към принудителен покой, или да се увеличи светлинният фактор чрез допълнително осветле­ние.

Както във всеки организъм, така и при растенията проце­сите на изграждане (асимилация) и разграждане (дишане — получаване на енергия) протичат едновременно. Състоянието, при което се изравняват изграждането и разграждането на ве­ществата, се означава като компенсационна точка. То зависи от светлината, но се влияе значително и от другите фактори на растеж. Растенията могат да асимилират и при много сла­ба интензивност на светлината. Растежът обаче е възможен едва тогава, когато растението произвежда повече, отколкото изразходва. За нормалното си развитие през годината някои растения, като рицарската звезда, амарилиса (кливията), се нуждаят от покой. През този период те трябва да бъдат сухи и да не се прилага къртене и скубане на корени и стебла. Нашите листни декоративни растения не прекарват на есте­ствените си местообитания ясно изразен период на покой. Значи те се нуждаят, между другото, и от съответно количест­во светлина. Въпреки че най-често става дума за сенколюбиви или полусенколюбиви растения, светлината обикновено е по­вече, отколкото предполагаме. Тя е повече и от количеството, което растенията получават през зимата като дневна светли­на. За да се постигнат средни асимилационни стойности, в зависимост от растителния вид са необходими 1000 до 5000 лу­кса (луксът е мярка за силата на осветление; един лукс се по­лучава тогава, когато светлинният поток от един лумен пада перпендикулярно върху повърхност от един квадратен ме­тър). Оптимумът при светлолюбивите растения е значително по-висок (10 000 до 20 000 лукса). Според досегашния опит за повечето наши стайни растения е достатъчно сила на осветле­ние от 500 до 1000 лукса. Трябва обаче да споменем, че изиск­ванията за светлина в отделните групи сенколюбиви и светло­любиви растения са много силно диференцирани според вида. Филодендрон. фикус и цизус могат да издържат дълго време на значително по-слаба сила на осветление (около 200 лукса). Въпреки това изискването за по-висока сила на осветление е основателно, тъй като при отглеждането на растенията не се ограничаваме само с определен брой видове, а и споменатите стойности са далече под оптимума на повечето видове расте­ния.

С помощта на светломер за фотоцели може да добием представа за осветлението на едно определено пространство. По този начин обаче не се получават стойности в луксове. За­това е необходим луксомер. За сравнение с посочените стой­ности ще бъдат приведени резултатите от някои измервания (по Кендлер). Преобладаваха следните стойности за сила на осветлението: през априлски ден, по обяд, при слабо заобла-чаване навън — 20 000 лукса; по същото време при ориенти­ран на югоизток прозорец — 3600 лукса; през мрачен ноем­врийски ден навън — 385 лукса; по същото време на югоизто­чен прозорец — 105 лукса.

Осветлението в една стая зависи не само от изложението й, но и от размерите, от големината на прозорците. В непо­средствена близост до прозореца то е по-слабо, поради това че стъклото абсорбира част от лъчите (ултравиолетовите). Про­зорците, които са разположени на южната, източната и за­падната страна на сградата, са по-силно осветени особенно когато се прилага кърти чисти извозва и в зависи­мост от времето и годишния сезон светлината е по-силно диференцирана, отколкото на северната страна. Това е особено важно за топлинния режим на прозорците градини и трябва да се съблюдава при техническото им съоръжаване. От прозорците към вътрешността на помещението сила­та на осветлението намалява много (с квадрата на отдалеча­ването). Растенията в стаята извън обсега на прозореца могат да бъдат подредени, без за това да е предвидено допълнител­но осветление, ако за целта потърсим най-добре осветеното място. В помещения, които не са много големи и са с южно из­ложение, повърхностите на стените, намиращи се срещу про­зорците, са много добре осветени (особено когато слънцето е ниско). Те дори са за предпочитане в сравнение с южния про­зорец, тъй като има опасност растенията да се повредят от из­гаряне. Страничните стени в помещенията, в които влиза слънчева светлина, могат да бъдат използвани като евенту­ални места за отглеждане на растения. Независимо от изло­жението външните стени или подпорите в съседство с прозо­реца получават най-малко светлина и затова не са пригодени за поставяне на цветя. В помещения със северно изложение ес­тествената светлина е достатъчна само близо до прозорците, и то за сенколюбивите растения.

С допълнителното осветление може значително да се по­добрят условията за живот на растенията и изборът на място за отглеждането им няма да зависи от дневната светлина. Из­куственото осветление, добре допълващо дневната светлина, трябва да има сила на осветление от около 500 лукса. В поме­щение без прозорци или в тези части на стаята, които са сла­бо осветени от дневна светлина, трябва, разбира се, в непо­средствена близост до растенията да бъдат осигурени 800 до 1000 лукса. Това отговаря на инсталация от около 200—250 вата на квадратен метър на средно разстояние 1,5—2 метра над растенията.

Растенията не се нуждаят само от определено количество светлина, но и от определени качества на светлината. Извест но е, че светлината на слънцето и на изкуствените светлинни източници е съставена от светлинни потоци с различна дъл­жина на вълните. Интензивни изследвания показаха, че по време на различните фази на развитие растенията се нуждаят от светлина само с определена дължина на вълната. Всички растения се нуждаят от един и същ диапазон на спектъра. Оранжево-червената светлина притежава особено значение за асимилацията и за цялостното вегетативно развитие на ра­стенията (изграждане на растителния организъм). Установе­но е, че дължина на вълната от 620 до 660 нанометра (един на нометър е равен на 0,000 001 милиметра) стимулира разви­тието на листата, при което светлина с дължина на вълната от 660 нанометра има благоприятно въздействие. При по-въз­растните растения тази дължина на вълната не достига вече за по-нататъшното им развитие. Необходима е светлина с къса вълна особено за образуване на цветовете. За тази цел най благоприятният диапазон е при дължина на вълната 410 на нометра (400—450). Съотношението мужду синя и червена светлина трябва да бъде около 1:5. При допълнителното ос­ветление и преди всичко при изкуственото осветление за де­коративни растения, които трябва да растат и да цъфтят, е не­обходимо да се предвидят светлинни източници със спомена­тата вече дължина на вълната. Затова са пригодени определе­ни типове и комбинации от луминесцентни лампи. Ако се използват обикновени елек­трически крушки, достигането на необходимата сила на ос­ветление ще е свързано с отделяне на много топлина, което може да доведе до изгаряне на растенията. Изкуственото ос­ветяване на растенията, особено в прозорците градини, се пре­поръчва и по друга причина. Хората, които обикновено рабо­тят през деня, могат да се наслаждават предимно вечер на своето жилище. Те ще възприемат много по-добре красотата на растенията, когато с помощта на осветлението тези деко­ративни елементи се включат в цялостното оформление на по­мещението. Ако не са осветени, те ще потънат в полумрака на прозореца.

Източникът на осветление трябва да бъде съобразен със способността на растенията да се обръщат към светлината. Те ориентират сгьблото и листата си към светлината (положите­лен фототропизъм). В оранжериите, както и в природата, това може да става във всички посоки. Растенията в прозорците градини получават светлина най-често странично или косо от­горе. Затова и листата заемат съответно положение и най-че­сто обръщат долната си страна към стаята. Безсмислено е да се въртят растенията все отново с „лицето си“ към стаята. То ва води до опадане на листата и до деформиране на растенията. Изкуствената светлина не трябва много да се отличава от дневната и може много слабо да коригира фотопериодизма. Луминесцентните лампи трябва да се поставят в горната и в долната част на прозореца градина, но встрани от растенията.

Както вече беше споменато, съществуват тесни взаимоот­ношения между светлинния и температурния фактор. Доста­тъчно светлина е необходима особено в помещения с висока и постоянна температура. Топлината от хидроизолацията засилва физиологичните процеси, така че при липса на съответно количество светлина може да се стигне до нарушаване на растежа, особено до етиолиране на летораслите.

Обилната светлина също може да доведе до повреждане на растенията. При интензивно огряване от слънцето въздухът зад стъклата на прозореца с цветя силно се нагрява (парников ефект) и части от растенията или целите растения започват да изсъхват. Затова прозорците градини с източно, южно или за­падно изложение трябва да са снабдени с устройства за за­сенчване и проветряване. Засенчването трябва да бъде от външната страна на прозореца. Ако то е от вътрешната стра­на па стъклото, слънчевите лъчи няма да огряват растенията, но на загряването от топлинните лъчи не може да се попречи. Някои растения реагират различно по отношение на дължината на деня, когато образуват цветове. Всички свързани с то­ва въпроси се означават като фотопериодизъм. Съществуват следните растения: растения на късия тъмен къртичен ден ден, на дългия ден и неутрални спрямо деня растения. Първите цъфтят само тога­ва, когато не е преминала определената за тях дължина на де­ня (критична дължина на деня), като например 12 часа при ко­ледната звезда и каланхоето, 13 часа при някои хибриди на бетонните и 14 часа при хризантемите и исусовия венец. Ако тези растения по време на второто полугодие не се за тъмняват изкуствено и по този начин не се поставят под въздействието на късия ден, те могат да цъфтят едва през първата половина на годината, т.е. през зимата. Ако имаме такива растения в нашия прозорец градина, трябва да внимаваме чрез осветя­ването на стаята или чрез допълнителното осветление да не се създадат условия на дългия ден и по този начин да се попречи на цъфтежа. Противоположни на тези са растенията на дъл­гия ден. Тук се отнасят фуксиите и едногодишните растения, а от стайните растения — стефанотисът. Растенията, които са неутрални към дължината на деня, са индиферентни и могат да цъфтят през цялата година според времето за размножава­не. Това са например сейнтполиите и стайната иглика. Голя­ма част от нашите стайни декоративни листни растения цъф­тят много рядко при особено благоприятни условия или цве­товете им са много незабележими. За нас фотопериодичните взаимоотношения при тях имат подчинена роля. Дори може да се приеме, че постоянното осветяване например в прозор­ците градини в предприятията е напълно възможно. Тъмният период би бил също предимство за тези растения, тъй като то­ва отговаря на условията за живот в природата. Според ня­кои данни най-благоприятната продължителност на дневния светлинен период при тези растения трае различно. Тя дости­га от 14 до 19 часа.

Заедно с тези многообразни физиологични влияния свет­лината въздейства и върху външния вид на растението. При липса на светлина се образуват дълги и тънки издънки с голе­ми разстояния между листата. Дръжките на листата са удъл­жени, а самите листа остават малки. При това се образува малко хлорофил, поради което растенията придобиват светлозелен и белезникав вид. За разлика от тях интензивно осве­тените растения са с по-нисък ръст и са по-ярко обагрени.