Все повече деца със специални образователни потребности се обучават интегрирано

Министерският съвет прие годишен доклад за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2009 г. В него се отчитат резултатите през 2009 г. по конкретните задачи, набелязани по осемте оперативни цели. Те са насочени към подобряване на качеството на живота и социална интеграция на хората с увреждания и са съобразени с европейските тенденции за равнопоставеност.

През 2009 г. по отношение осигуряване на достъпна архитектурна среда дейностите са изпълнявани последователно, като са реализирани редица програми и мерки от страна на министерствата на регионалното развитие и благоустройство, на физическото възпитание и спорта, на културата, на образованието, младежта и науката и общините. За девет от сградите на културните институти в цялата страна през 2009 г. е осигурен пълен достъп за хора с увреждания, а 30 са с частично осигурен достъп. Разпределени са и 3 млн. лв. за 925 читалища за извършване на ремонт и реконструкция с цел осигуряване на достъпна среда. Това е направено и в 238 училища, детски градини и обслужващи звена към МОМН. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) е финансирала 12 проекта за осигуряване на достъп и адаптиране на работната среда за хора с увреждания на стойност почти 338 хил. лв. Различни приспособления са изградени и по инициатива на Съюза на инвалидите в България. В 51% от общините е осигурен достъп до спортните и културните обекти за хора с увреждания, а в 43% от тях – и до средствата за масово осведомяване и телекомуникации.

Постигнати са резултати по отношение осигуряването на достъпен транспорт и транспортни услуги, като се извършва поетапно преустройство и оборудване в системата на железопътния, автомобилния и на градския транспорт, въвеждат се светлинни и звукови технически приспособления за хора с увреждания и т. н.

В документа е откроен и продължаващият процес за създаване на условия за интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности. През учебната 2009/2010 г. в детските градини и училищата се обучават интегрирано 8551 деца и ученици със специални образователни потребности, което е с 1200 повече в сравнение с миналата учебна година. Разкрити са 17 нови дневни центъра за деца с увреждания. От всичките 25 специализирани институции за деца с увреждания две имат изготвени проекти за преструктуриране, а останалите – за реформиране.

Продължава изпълнението на програмите и насърчителните мерки, в резултат на които хората с увреждания намират реализация на пазара на труда. През 2009 г. по мерките, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта, са наети на работа 2289 безработни с трайни увреждания, а по Националната програма за заетост и обучение е осигурена заетост на 2944 лица. С програмите, които се реализират от АХУ за осигуряване на заетост на хора с увреждания в обичайна работна среда, през миналата година са одобрени и финансирани 20 проекта, а 23-ма души са наети за срок не по-кратък от 36 месеца.АХУ е финансирала и подобряването на условията на труд на 1478 работещи в специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

Продължава развиването на различни форми за предоставяне на социални услуги в общността като дневни центрове, центрове за настаняване от семеен тип, рехабилитационни центрове и др. Усъвършенстват се схемите за предоставяне на услугите „личен асистент” и „социален асистент”, като Националната програма „Асистенти за хора с увреждания” беше допълнена и надградена с реализирането на редица проекти по схеми за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.