Времеви график на бизнес плана

Систематизираното представяне на мероприятията и решенията, които трябва да се приемат и реализират за дадения планов период се извършват чрез времеви график.

Времевият график представлява таблица, в която съобразно логичната и времева последователност се разполагат най-важните цели, които трябва да се достигнат и в синхрон с тях – ключовите, определящи мероприятия и решения, коита трябва да се вземат. Най-важните показатели са размера на продажбите, себестойността, печалбата.

Областите, в които е желателно да се планират решенията са:

– маркетинг;

– нови продукти и иновации;

– производство ;

– персонал и управление;

– финанси.

Времевият график може да се разработва на месечна или тримесечна основа, като мероприятията могат да имат характер на еднократен акт или да се реализират за определено време.