Вписване на дружеството в търговския регистър

Вписване на дружеството в търговския регистър – задължение да поискат вписване на дружеството в търговския регистър лежи върху всички съдружници в СД и върху неограничено отговорните в КД. Те подписват заявлението до окръжния съд, към което се прилага дружествения договор. Управителят на ООД подава заявлението заедно с дружествения договор, за да предизвика вписването. Органът, който представлява АД /изпълнителният директор при едностепенна система на управление и председателят на управителния съвет, при двустепенна система/, е длъжен да поиска вписването на дружеството в регистъра. заедно със заявлението се представя уставът на АД. В ТЗ са определени изискванията, които учредителите следва да спазят. Спазването на тези изисквания е достатъчно за възникването на ЮЛ, каквото представлява ТД. Когато разглежда отделно искането за вписване на дружеството в търговския регистър, окръжният съд проверява, дали са спазени изискванията на закона. Неговият контрол е за законосъобразност, а не за целесъобразност. Щом допусне вписването, съдът официално удостоверява, че са спазени законовите изисквания за учредяването на ТД. Той прогласява създаването и започването на съществуването на дружеството като отделен правен субект. Смята се, че дружеството е възникнало от деня на вписването му. Следователно, вписването има конститутивно действие за новото ЮЛ. Ако в закона е предвидено обнародване в ДВ, както това е при ООД и за АД, негово значение е чисто декларативно. Възникването на ТД като ЮЛ не се отлага до датата на обнародването му в ДВ.