Водещи съвременни теории за инфлацията

Съвременните теории за инфлацията са в две основни направления развивани от монетаристите и кейнсианците.

Според монетаристите инфлацията е само паричен феномен. Такава ситуация възниква, когато ПП се повишава “монетарен импулс”. За М. Фридмън инфлацията е едно устойчиво и непрекъснато нарастване на цените, паричен феномен, предизвикан от излишъка на пари по отношение на пр/денята инфлация. Според М. Фридмън и последователите му “монетарния импулс” има информационни въздействие, но в краткосрочен план.

За Дж. Кейнс и последователите му инфлацията възниква в реалния сектор (а не като паричен финомет) като свръхтърсене на стоки и услуги. Повишава се платежоспособното търсене в сравнение с предлаганата на пазара продукция. Размяната между тези две величини е “инфлационната ниша”.

Е. Хансен приема инфлационните процеси като резултат от измененото парично търсене. Той разглежда инфлацията като стихийна и производна. Произвадната инфлация се свързва с наличието на излишно търсене, а причината за стихийната инфлация са индексацията на доходите.

Общото е разглеждането на инфлацията като процес на обезценка на парите (повишаване на цените), нарушаване процеса на паричното обръщение и диспропорции в системата на възпроизводството.