ВОДА – Риби, Скорпион, Рак

Основната черта на тази група — емоциите. Те са свър­зани със страстни, дълбоки процеси. В групата съществува такова отношение към света: всичко за любовта, пък нека целият свят да върви по дяволите. Хората от тази група са свързани често с веригите на личните задължения помеж­ду си. Тук не могат да съществуват индивидуалности — всеки е длъжен да се отъждествява с любимия. В групата се срещат творчески и неустойчиви хора. Любовниците практи­чески са неразделни. Всеки търси в своя партньор сек­суалното и морално удовлетворение.

И трите зодии са извънредно страстни, понякога даже до крайност. Ключовата дума на тази група е взаимо­зависимост. Групата може да се възползува от някои екстравагантни черти на огнените знаци и от практичност­та на земните. От гледна точка на половите отношения принадлежат към хората е продължителна любовна страст. Обикновено са пасивни, но могат да бъдат активни, за да обладаят. Лозугът им е: обичай ме повече от всичко, направи така, за да се почувствувам нужен!