Висяща недействителност

Висяща недействителност –  Освен нищожни и унищожаеми сделки има и сделки с висяща недействителност. В някои случаи законът свързва действителността на сключената сделка с волеизявлението на трето лице. Тук има 2 групи случаи: след като сделката засяга едно лице, необходимо е и неговото волеизявление, или упражняване дадена от закона контролна функция. И в двата случая сделката е недействителна, но при тук недествителността е висяща, защото само при настъпване на определен факт, установен от закона /съгласие на родител, потвърждаване/, тя става напълно действителна. Сделките с висяща недействителност се характеризират с няколко момента. Поначало налице е нищожна сделка. Тя не поражда търсените правни последици. Ако настъпят някои законно предвидени ЮФ, нищожността отпада и сделката става действителна. Трансформацията настъпва по силата на закона в резултата на новия ЮФ, без да е необходимо допълнително действие или волеизявление на страните. Появата на новия ЮФ е една възможност, която лежи в правата на третото лице.