Видове търговски кредит

Според кредитополучателя  търговският кредит може да бъде:
1. Търговски кредит за купувача  (платеца). Този кредит се характеризира с това,че кредитор е продавача, а кредитополучател  – купувачът. Той е кредит между небанкови /нефинансови/   субекти, а обект на сделката е стоковия кредит. Механизмът на кредитната сделка е следният: Доставчикът продава стоката на купувача, но получава паричния еквивалент след изтичане на определения в договора срок. В този случай купувачът не заплаща стоката веднага, а само поема задължение да изплати паричната  и равностойност след определен период.
Изгодата от тази сделка е по – голяма  за купувача, но съществува изгода и за доставчика – той успява да реализира своята стока.
Търговския кредит в полза на купувача може да се извади по два основни начина:
-по открита сметка
-чрез менителница (трата )
2. Фирмен (търговски) кредит в полза на доставчика – при този кредит субектите на сделката  си разменят местата: купувачът става кредитор, а доставчикът – кредитополучател. Купувачът може да  предостави кредит  на продавача под формата на аванс, т.е. чрез предплащане на доставката която ще се осъществи след време.
Авансът като форма на търговско кредитиране се отличава от паричните кредити по това, че длъжникът погасява кредита не в брой, а чрез доставка на договорената стока.
Такъв начин на кредитиране се използва най-често при търговията със селскостопански стоки.