Видове съсобственост

Критериите за определяне на различните видове съсобственост са наличие на определени дялове, възможност да бъде прекратена, начин на възникване.
С оглед на това дали дяловете на съсобствениците са определени съсобствеността бива:
-дялова съсобственост при която частите на всеки съсобственик са определени при възникването й, било по съгласие, било чрез завещание или от съда. За олесняване на доказването тук важи презумпцията, че частите на съсобствениците се считат за равни. При обикновена дялова съсобственост всеки от съсобствениците може да се разпорежда със своето право без да е нужно да иска съгласието на останалите съсобственици.
-бездялова съсобственост при която никои от съсобствениците няма конкретно определен дял от общото право на собственост /СИО/. Делът не е определен, но е определяем.
С оглед на това дали съсобствеността може да бъде прекратена, чрез делба разграничаваме:
-делима съсобственост при която важи принципът, че всяка съсобственост е делима. Всеки съсобственик въпреки противна уговорка може да иска делба на общата вещт, освен ако законът разпорежда други или ако това е несъвместима с естеството и предназначението на вещта.
-неделима съсобственост – когато е невъзможно съсобствеността да се ликвидира, чрез делба. Неделимата съсобственост от своя страна се дели на: неделима по закон – това е тази съсобственост, чието прекратяване чрез делба е изрично забранено от правна норма; неделима поради естеството на вещта, ако обособяването на реален дял, реална част от общата вещт ще доведе до нейното физическо унищожаване. В този случаи може да се осъществи делба по съдебен път, която ще завърши с публична продан и разпределение на сумитем/у съпритежателите съразмерно на техните дялове; неделима поради предназначението на вещта – това са например общите части на една сграда в ЕС. Тук съдебна делба е недопустима.
С оглед начина на възникване. Всяка съсобственост възниква въз основа на юридически факт и с оглед на това дали то има за съдържание волята на съсобствениците или е от категорията на юридическите събития разграничаваме три вида съсобственост:
-доброволна съсобственост, която възниква поволята на съсобствениците.
-принудителна съсобственост, която възниква независимо от волята на лицата. Въобще неделимата съсобственост е принудителна.
-случайна съсобственост, която възниква с възникването на юридически факт от вида на юридическите събития.