Видове сервитути

Видове сервитути:
С оглед основанието за въникването им;
–  закони
-сервитути, които се учредяват с волеви акт и отговарят на родовите признаци на сервитутите.
С оглед на правомощията които съдържат и начина по който се учредяват се делят:
положителни при които носителят на вещното право има правомощието да извършва или да предизвиква извършването на определени действия в самия обременен имот, а собственикът на обременения имот има задължението да ги търпи.
отрицателни при които собственикът на господстващия имот не извършва въздействие в/у самия обременен имот, а изисква от собственика на този имот да се въздържа от упражняването на едни или други негови правомощия.
Непрекъснати при които собственика на господстващия имот упражнява правомощията си в/у служещия без да извършва непосредствено повтарящи се действия в/у него.
Прекъснати при които всяко упражняване на сервитутното правомощие изисква носителят му да извърши едно или друго въздействие в/у определения имот.
Видими създават се и се упражняват с помощта на видими съоръжения или др. външни обективни признаци в/у обременения имот;
Невидими са сервитутите при които такива съоръжения и обективни признаци в/у обременения имот липсват;
Прекъсваните сервитути и невидимите сервитути немогат да се придобиват с изтичане на придобивна давност , колкото и време да продължава тяхното продължение. Само при непрекъснатите сервитути може да се постави въпрос за прекатяване поради неупражняване.
Сервитутите могат да се учредяват или придобият с волеви акт, с договор на собствениците на обременения и господстващия имот, с административен акт, а някои от тях и по реда на придобивната давност. С административен акт се учредяват законите сервитути.
Упражняването на сервитутните правомощие има за граница потребностите на стопанисването или използването на господстващия имот определени от закона или от УА и то поначало в обема в който те са съсществували и са били взети предвид при създаването на сервитутите. По начало учреденият сервитут не може да бъде едностранно увеличен или разширен от собственика на господстващия имот. Една и съща потребност обаче във връзка със стопанисването и използването на господстващия имот може без да надхвърля нейният обем да бъде обслужена по различни начини с помощта на различни въздействия в/у обременения имот, като обаче следва да се използва този който е най – малко обременителен за служещия имот. Ако сервитутът е учреден в/у целия имот при делба той остава в сила завсяка част, ако е учреден само за отделни части при делба той действа само за отделни части.
Защитата на сервитутните права срещу накърняване, както от собственика на обременения имот така и от трети лица може да се търси от собственика на господстващия имот с осъдителни вещни искове. При наличност на правен интерес носитерят на сервитутното право може да го защити и с установителен иск. Ако титулярът на сервитута е претърпял вреди и загуби от нарушението, то той може да търси отделно или с някои о горните искове и обезщетения. Ако упражняването на създаден сервитут е започнало и носителят му упражнява владение в/у обременения имот, той може да си послужи и с владелчески искове. Когато собственикът на обременения имот накърни сервитутното право на собственика на госродстващия имот, като се основава на строителни правила , носителят на сервитутното право не може да се защити с помощта на петиторни и посесорни искове.
Договорните сервитуит..ти, които са учредени за определен срок, прекратяват действието си с изтичане на срока.учредените с административен акт законни сервитути са поначало безсрочни. Тяхното прекратяване се издейства от собственика на обреманения имот, когато отпадне нуждата ат съществуването им за стопонисването на господстващия имот.
Отпадането на нуждата на господстващия имот поражда в полза на собственика на служещия имот правото да иска и да издейства издаване на акт за прекратяване на вещната тежест, в/у този имот. Когато сервитутното право е учредено с договор и неговия носител наруши договорните си задължения, прекратяването може да се издейства и с иск за разваляне или за отмяна на договора.
Непрекъснатите сервитути могат да се прекратятс неупражняване при изтичането на 5 год