Видове пранично лечение – Психично дишане

Това е приблизителен превод на санскритското на­звание на начин за дишане на йогите. Усвояването на упражнението изисква по-продължителна предварителна подготовка посредством * ритмично дишане и способ­ност за изграждане на ясна умствена картина на на­сочване и придвижване на праната в организма.

„Благословен е йогата, който може да диша чрез костите си“ — казват йогите, с което обобщават общи­те начала на това дишане. То изпълва целия организъм с прана. Всяка кост, мускул, нерв, клетка, тъкан след голямото психическо дишане са енергетизирани и заре­дени с прана, а също и с ритъма на дишането. Това е основно пречистване на организма и който го практи­кува системно, изпитва чувството като че ли тялото му е подновено от главата до петите. Всеки сам ще се убеди в това, стига да се старае да го изучи и из­ползва.

Упражнението се прави по следния начин:

Лягате удобно и отпускате добре всички мускули на тялото и лицето. Започвате да дишате, докато уста­новите напълно ритъма. Дишате без никакво напре­жение и при вдишване си представяте как с въздуха всмуквате нагоре през костите на краката си прана, а при издишването — как я изтласквате по обратния път.

Следва „всмукване“ на прана през костите на ръ­цете и изтласкване обратно; през върха на главата и обратно; през стомаха; през половите органи също, после по гръбначния стълб от долу до горе и обратно. Накрая през порите на цялата кожа и обратно. Така цялото тяло се изпълва с живот и енергия.

Упражнението има втора част, при която се зареж­дат с енергия седемте основни енергийни центъра на тя­лото (чакрите). Дишате ритмично и изпращате ток от прана последователно по посочения тук ред: към че­лото, тила на главата (срещуположно на веждите), в основата на главата (най-ниската част на мозъка), към слънчевия сплит, в долната част на гръбначния стълб, в областта на пъпа, в половата област. Завърш­вате с мислено прокарване на тока на праната някол­ко пъти през цялото тяло, започвайки от главата до краката, и обратно.