Видове пранично лечение – Общо

Болният ляга по корем, слага се възглавница под гръдния му кош, брадичката да е опряна за удобство върху възглавницата, а ръцете му да са отпуснати спо­койно надолу край тялото. Поставяте показалеца на ръката си от едната страна на гръбначния стълб, сред­ния пръст — от другата, така че средата (гребенът) на гръбначния стълб да остане помежду им, и бавно, но твърдо прокарвате пръстите си надолу. С това движе­ние правите диагностика на болния. От гръбначния стълб изхождат нервни разклонения до всички органи. По различията, отклоненията от основното усещане, се установява заболяването. Някоя точка от гръбнач­ния стълб може да е по-студена или по-топла от дру­гите наоколо, значи има мускулно стягане в гръбнач­ната област, което пречи на нормалното движение на енергията в нервните центрове, причинява болки, бо­лести. Запомнете тези места, за да може да ги леку­вате специално и да ги стимулирате чрез вибрационен масаж.

Обръщате болния по гръб, прокарвате ръцете си над цялото тяло и отбелязвате за себе си всяко поду­ване, хлътване, всички сигнали за нередност, които ръцете ви получават чрез неговата аура.

След направената диагностика пристъпете към об­щото лечение, което започва от гръбнака. Манипули­рате леко и внимателно с ръце, започвайки от врата и постепенно слизайки надолу по едната страна на гръб­начния стълб. После го правите по другата. Поставя­те длани и провеждате праната през тях като през* помпа, както по-горе бе описано. Особено внимание отделете на предварително набелязаните места: топли, студени или по-меки- на пипане прешлени. След това проведете вибрационен масаж надлъж по гръбнака и завършете с поглаждане.

Следва лечение на врата, за да се освободи и акти­визира кръвоснабдяването на мозъка.

Продължавате с раменете и ръцете (последовател­но лява и дясна), като завършвате с поглаждане на ръката от рамото до пръстите на китката.

Обработвате по такъв начин гръдния кош отпред, гърба, страничните части на тялото. Не забравяйте по­глаждането в края.

Прилагайте вибрационно и перкусионно лечение. Перкусията е подходяща за твърдите места на тялото. Вашият усет ще ви подскаже къде какъв начин да из­ползвате най-успешно.

Лечението завършва с процедури на краката както описаните горе и по същия ред, като не забравяте да приложите в края поглаждане.

От време на време прекъсвайте манипулациите и ос­тавяйте ръцете да си почиват спокойно върху тялото на болния.

Има един много добър начин за провеждане тока на праната през цялото тяло: поставете дясната си ръ­ка върху стомаха, лявата — на гърба срещу нея и останете в това положение няколко минути. В същото> време си представете мислено как протича силен поток жизнена енергия по тялото. То попива праната там,, където има най-голяма нужда.