Видове пранично лечение – Локално

Прилагат се по преценка на лечителя някои от го­реизброените начини в зависимост от неговия опит, т. е.. онези от тях, които смята, че най-добре владее и са най-резултатни в практиката му.

В случаите, когато пациентът изпитва болки, загрей­те предварително чрез търкане една о друга ръцете си и поставете дясната върху мястото, където е болката, а лявата — на срещуположната страна на тялото.. Дръжте така ръцете си и си представете как през дяс­ната се влива прана, която прогонва болката. Накрая — поглаждане.

Предлагаме няколко примера за лечение на различ­ни болести, които да представят общата основа в него,.

Ревматизъм

Провежда се общо лечение, придружено от специал­ни манипулации: масажи и други по засегнатите част.

Чернодробни заболявания

Общо лечение, придружено с локално в областта-на черния дроб. Желателно е да се приложи и вибра­ционно лечение.

Бъбречни  болести

Начинът е същият като при черния дроб, само че-се провежда локално лечение над областта на бъбре­ците.

Запек

Общо лечение, съчетано с локално в областта на чер­ния дроб и корема. Много ефикасни са вибрационните методи върху черния дроб и червата. Добре е и про­карването на праничния ток с поставяне на дясната ръ­ка върху корема, а лявата — срещуположно на гър­ба. Посъветвайте болния да пие повече течности, кои­то са особено полезни в такива случаи.

Диспепсия  (несмилане)

Общо и локално лечение, в т.ч. и прокарване на то­ка през храносмилателните органи.

Диария

Силно се влияе от праничното лечение. Болестта се облекчава или даже се премахва посредством него. Действа се много внимателно, леко, без натиск и на­прежение. Отбягват се масажите, прокарването на пра­ничния ток и др. Препоръчва се следното лечение: из­равняване на нервната сила на блуждаещия нерв. Той понякога „бяга като подплашен кон“, затова се нала­га с твърди мислени заповеди, с концентрирано съзна­ние и воля на лечителя да бъде върнат на мястото си. Накарайте болния да легне по гръб, поставете двете си ръце под него, точно под последните .ребра на гръд­ния кош. Хванете болния и го повдигнете няколко сан­тиметра, при което тежестта му се отпуска върху пръ­стите на ръцете ви, а плещите и тазът да са опрени на леглото. Така гръбнакът се извива леко дъгообразно. Повдигнете го плавно няколко пъти, умът на лечи­теля дава мислено заповед на блуждаещия нерв: „На­мали скоростта!“, „Не бързай!“ През това време бол­ният трябва да е с добре отпуснати мускули на тялото, да лежи спокойно, без напрежение. След процедурата нека остане около 15 минути в това положение и ако не му е минало, тя се повтаря. Завършва се с поглаж­дане. Ще останете учудени от това, че понякога раз­стройството минава още по време на повдигането на кръста на болния.

Тези примери са дадени с цел да покажат общите насоки на лечението при различни заболявания. Всички лечители, вършещи с желание работата си, придоби­ват интуиция, подсказваща в какъв случай как да се постъпи. Когато това чувство ви дойде, ще разберете много повече и по-добре, отколкото може да се опише с думи. Първото нещо, което следва да направите, е да изучите практически перфектно всеки начин, форма и манипулация на лечението, за да правите всяко дви­жение естествено и лесно така, както например авто­матично поднасяне с ръце храната към устата си. Дви­женията на лечителя трябва да ви станат присъщи ка­то втора природа, да ги вършите автоматично, та кон­тролът върху тях да не разсейва вниманието ви към праната. Повярвайте, това чувство за лекуване, което сякаш ви подтиква да използвате определено движение при конкретен’случай, е съвсем реално и вие ще го раз­берете, като навлезете в практиката. Няколко минути експерименти върху себе си или върху близки и прия­тели са равностойни на няколко страници написани упътвания. Упражнявайте се всекидневно, докато добре го усвоите, имайте доверие в себе си и в силата, коя­то протича през вас, и непременно ще имате успех