Видове правоотношения в гражданското право

Според броя на субективните права и правните задължения , които
?включват гражданските правоотношения, те биват прости и сложни. Простите гр. Правоотношения вкл. само едно субективно право и съответсвтащото му правно задължение. Простите гр. правоотношения са еднострани защото едната страна по тях има само субективно право, а другата само правно задължение. За сложните гр. правоотношения е характерно, че от един юридически факт м/у едни и същи страни възникват две или повече субективни права и задължения. Сложните граждански правоотношения са еднострани, ако едната страна по тях е носител само на субективни права, другата на правни задължения. В по голямата си част обаче те са двустрани. При тях всяка от страните притежава субективни права , но заедно с това поема и правни задължения.
Някои сложни гр. правоотношения или съвкупности от прости и сложни се квалифицират, като комплексни. Те вкл. субективни права с различни обекти и от различен вид. За комплексните правоотношения е характерно, че са вкл. субективни права от различен вид, които се уреждат от различни дялове на гр. право или даже от други отрасли на частното право, например трудовото право. При тях се налага още повече отколкото при другите сложни правоотношения да се държе сметка за различията в режима на отделните субективни права и правни задължения поради различното им правно естество.
Според характера на субективните права и задължения съдържащи се в гражданските правоотношения те могат да бъдат относителни – между две конкретни лица и абсолютни на правото на едно лице съответства задължението на множество лица. В зависимост от начина на възникването си гр. правоотношения биват първични и вторични. А в зависимост от връзката им с другите правоотношения те биват основни и производни.